Εκπαιδευτικό και Υποστηρικτικό Υλικό για την Τάξη Υποδοχής

Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό και βοηθητικό υλικό για την προσχολική και πρωτοσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Το υλικό έχει παραχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΕΔΙΑΜΜΕ, το ΚΕΔΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων και άλλους έγκυρους φορείς και προτείνεται προς κριτική αξιοποίηση.

Επιπλέον, παρατίθεται προτεινόμενη βιβλιογραφία και δικτυογραφία για την υποστήριξη της διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής, καθώς και σχετικά βίντεο του Υπουργείου Παιδείας.