Ίχνος Πλοήγησης

Ψυχολογική Υποστήριξη

Δράση 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παρασκευόπουλος Στέφανος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η δράση υλοποιήθηκε αρχικά με Επιστημονικώς Υπεύθυνη την κα Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στοχεύει 1) στη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την αποτελεσματική προσαρμογή και ένταξη των παλιννοστούντων και μεταναστών μαθητών στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο, 2) στην πρόληψη ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μετανάστες στο σχολικό πλαίσιο καθώς και στον περιορισμό φαινομένων σχολικής διαρροής και αποτυχίας, 3) στη βελτίωση της δυναμικής της τάξης και του σχολείου συνολικά μέσα από την άρση στερεοτύπων, 4) στην επίλυση των συγκρούσεων που πιθανόν να δημιουργηθούν με την κινητοποίηση όλων των παραγόντων –ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών που προωθούν τη θετική συνύπαρξη και αλληλοαποδοχή, 5) στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (εκφοβισμό, επιθετικότητα και προβλήματα προσαρμογής), 6) στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα με τη δυνατότητα διεπαγγελματικής συνεργασίας με ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, στο βαθμό που τα προβλήματα υπερβαίνουν το πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, 7) στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών, σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, 8) στον εντοπισμό και την παροχή επιπλέον υποστήριξης στην ένταξη μαθητών που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, 9) στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη σταθερή συνεργασία ψυχολόγων και σχολείου, μέσα από την ενεργητική αξιοποίηση φορέων, όπως οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων και 10) στην ενδυνάμωση και την ενεργοποίηση των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους για την αντιμετώπιση της διαδικασίας προσαρμογής τους.

Υποδράση 6.1: Διερεύνηση αναγκών και σχεδιασμός παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Διερεύνηση αναγκών
  • Σχεδιασμός παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης

Ο σχεδιασμός των απαραίτητων παρεμβάσεων θα αξιοποιήσει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της διερεύνησης αναγκών και αναλύεται στις παρακάτω εργασίες:

  • Επιλογή και εκπαίδευση των συνεργατών ψυχολόγων
  • Επιλογή σχολείων εφαρμογής
  • Σχεδιασμός παρεμβάσεων
  • Παραγωγή υλικού υποστήριξης των παρεμβάσεων

Υποδράση 6.2: Εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Παρεμβάσεις πρόληψης στο άτομο και στο σύστημα
  • Υποστήριξη ατομικής συμβουλευτικής