Ίχνος Πλοήγησης

Ρόλος Εσωτερικής Αξιολόγησης

Εσωτερική Αξιολόγηση – Δράση 10

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μιχαήλ Κελπανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ


Κύριο έργο της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η επίβλεψη της πορείας του φυσικού αντικειμένου της Πράξης μέσα από την παρακολούθηση επίτευξης των προσχεδιασμένων ενεργειών του συνόλου των Δράσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν:

  • Αν η Πράξη υλοποιεί τις παρεμβάσεις που κλήθηκε να υλοποιήσει.
  • Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
  • Με ποιες ενέργειες υλοποιούνται οι εκάστοτε παρεμβάσεις.
  • Οι συνθήκες μέσα στις οποίες υλοποιούνται.
  • Οι ειδικοί στόχοι που επιτυγχάνονται κάθε φορά ως αποτέλεσμα των συγκεκριμένων ενεργειών.


Μέσω επιμέρους αξιολογήσεων διερευνώνται, επιπλέον, τυχόν ελλείψεις και παραλείψεις από πλευράς των συντελεστών, έτσι ώστε με την ανατροφοδότηση να μπορέσουν να βελτιώσουν τις ενέργειές τους.

Τέλος, μέσα από ειδικές μελέτες σχετικά με θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης διερευνάται το πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης, με στόχο τον εντοπισμό των στοιχείων που ενδεχομένως ενεργούν είτε έκδηλα είτε άδηλα υπέρ ή κατά των επιθυμητών αποτελεσμάτων αυτής.