Ίχνος Πλοήγησης

Μητρική Γλώσσα Μαθητών

Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών

Επιστημονική υπεύθυνη: Ανθή Ρεβυθιάδου, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Πώς να γίνεται η παραπομπή στη Δράση 5 (pdf , 61KB)

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα σχεδιαστεί, θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί ένα πρόγραμμα-πρόταση για την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών της ομάδας-στόχου. Το πρόγραμμα αυτό θα λαμβάνει χώρα τα απογεύματα και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε οκτώ (8) σχολεία, τα οποία θα αποτελέσουν τα σχολεία εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα αξιοποιηθούν δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες των γλωσσών-στόχου και θα συναφθούν συνεργασίες ανάμεσα στις κοινότητες των μεταναστών και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ανεξάρτητους φορείς (π.χ. κοινοτικά σχολεία Αλβανικής, συλλόγους-τμήματα διδασκαλίας της Ρωσικής κ.ά.). Η δράση θα εστιάσει στην Αλβανική και Ρωσική, γλώσσες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, θα προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων και θα γίνει επεξεργασία προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις μητρικές γλώσσες των μαθητών της ομάδας-στόχου.


Υποδράση 5.1.: Διερεύνηση αναγκών και προϋποθέσεων
Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:

 • Διερεύνηση αναγκών
 • Επαφές και σύναψη σχέσεων με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ανεξάρτητους φορείς
 • Ορισμός προϋποθέσεων για την επιλογή των διδασκόντων και το περιεχόμενο της επιμόρφωσής τους


Υποδράση 5.2.: Σχεδιασμός και κατασκευή του γλωσσικού υλικού για διδασκαλία
Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:

 • Ορισμός των βασικών γραμματικών φαινομένων και εντοπισμός των δομών σύγκλισης και απόκλισης
 • Σχεδιασμός και κατασκευή του κατάλληλου γλωσσικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των επιλεγμένων γραμματικών φαινομένων
 • Σχεδιασμός του πλάνου εποπτείας και παρακολούθησης που απαιτείται για την εφαρμογή των προτεινόμενων πλάνων διδασκαλίας


Υποδράση 5.3.: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Επιμόρφωση των διδασκόντων και πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη φάση εργασιών.
 • Αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων επιμόρφωσης των διδασκόντων και των προγραμμάτων διδασκαλίας των μαθητών.

Η υποδράση οργανώνεται στις παρακάτω εργασίες:

 • Επιμόρφωση των διδασκόντων
 • Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής των προγραμμάτων επιμόρφωσης των διδασκόντων και διεξαγωγή μικρής κλίμακας επιτόπιων παρατηρήσεων σε συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες
 • Πιλοτική εφαρμογή (α’ φάση) των προγραμμάτων διδασκαλίας των μαθητών που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη φάση εργασιών (βλ. Υποδράση 5.2.)
 • Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής (α΄ φάσης) των προγραμμάτων διδασκαλίας των μαθητών
 • Πιλοτική εφαρμογή (β’ φάση) των προγραμμάτων διδασκαλίας
 • Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής (β’ φάσης)  των προγραμμάτων διδασκαλίας των μαθητών