Ίχνος Πλοήγησης

Επιμόρφωση - Ενημερωτικό Δράσης


Δράση 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι επιμορφωτικού χαρακτήρα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι να συμβάλλει στην προετοιμασία όλων των μαθητών για τη μελλοντική συνύπαρξή τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αξιοποιώντας δημιουργικά την πολιτισμική ετερότητα. Παράλληλα, οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλών σχολικών επιδόσεων από όλους τους μαθητές, είτε ανήκουν στην πλειονοτική είτε σε μειονοτικές ομάδες, πράγμα που μετουσιώνεται στη μείωση του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής. Για να αντεπεξέλθει στο ρόλο αυτό, πέρα από επαγγελματική συνείδηση και κοινωνική ευαισθησία, θα πρέπει να διαθέτει την ανάλογη παιδαγωγική γνώση που οδηγεί σε επιτυχή διδακτική πράξη (διαπολιτισμική ικανότητα).

Υποδράση 4.1: Εξειδικευμένες επιμορφώσεις
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

 • Επιλογή σχολείων εφαρμογής
 • Κατασκευή εργαλείων καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης στα σχολεία, των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, καθώς και εργαλείων αξιολόγησης των επιμορφωτικών παρεμβάσεων
 • Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στα σχολεία όπου θα υλοποιηθεί η ενδοσχολική επιμόρφωση
 • Υλοποίηση των επιμορφώσεων που αφορούν τον 1ο άξονα του Α΄ κύκλου
 • Διερεύνηση των αναγκών όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η καταγραφή των αναγκών θα αξιοποιηθεί και για το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού φόρουμ, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
 • Σχεδιασμός των πρότζεκτ με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών (η επιλογή των σχολείων στα οποία η επιμόρφωση θα λάβει τη μορφή πρότζεκτ θα γίνει με κριτήριο την ετοιμότητα του σχολείου και των εκπαιδευτικών, ενώ σε όσα σχολεία η επιμόρφωση κατά το τρέχον έτος δεν θα έχει τη μορφή πρότζεκτ, θα πραγματοποιηθεί με εργαστηριακή μορφή).
 • Υλοποίηση των επιμορφώσεων αναφορικά με τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού (άξονας 2 του Α΄ κύκλου). Σχεδιασμός από κοινού με τους εκπαιδευτικούς του πρότζεκτ στις περιπτώσεις που θα γίνει πρότζεκτ.
 • Αξιολόγηση των επιμορφωτικών δράσεων & σχεδιασμός των παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν στα σχολεία, προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση και να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί
 • Επισκέψεις σε σχολεία με στόχο α) να αξιολογηθεί αν οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν όσα διδάχθηκαν στην επιμόρφωση και β) να σταθεροποιηθεί η παρεχόμενη γνώση και να ενθαρρυνθεί η αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών με την υλοποίηση παιδαγωγικών συνεδριάσεων σε συνεργασία με το διευθυντή και το σχολικό σύμβουλο που είναι υπεύθυνος για την παιδαγωγική καθοδήγηση
 • Συνέχιση επισκέψεων σε σχολεία και εκκίνηση λειτουργίας του ηλεκτρονικού φόρουμ
 • Υλοποίηση του Β΄ κύκλου επιμορφώσεων
 • Αξιολόγηση των επιμορφώσεων
 • Δράσεις δικτύωσης των εκπαιδευτικών και δημιουργία ομίλων προβληματισμού
 • Δημοσιοποίηση καλών πρακτικών που θα προκύψουν από τις επιμορφώσεις στο πλαίσιο επιμορφωτικών διημερίδων ανά την επικράτεια
 • Καταγραφή αναγκών για το σχεδιασμό των επόμενων επιμορφωτικών δράσεων και καθορισμός των σχολείων που θα συμπεριληφθούν στις επιμορφωτικές δράσεις των επόμενων ετών

Υποδράση 4.2: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

 • Καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών,
 • Συγκρότηση επιμορφωτικού υλικού κατάλληλου για εξ αποστάσεως επιμόρφωση καθώς και για αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών μετά τη λήξη του προγράμματος,
 • Κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης της υποδράσης
 • Υλοποίηση 1ης συνάντησης του Α΄ κύκλου των διήμερων συναντήσεων
 • Εξ αποστάσεως επιμορφώσεις
 • Υλοποίηση 2ης συνάντησης του Α΄ κύκλου επιμορφώσεων
 • Υλοποίηση 1ης συνάντησης του Β΄ κύκλου επιμορφώσεων
 • Εξ αποστάσεως επιμορφώσεις
 • Υλοποίηση 2ης συνάντησης του Β΄ κύκλου επιμορφώσεων
 • Αξιολόγηση επιμορφωτικών σεμιναρίων

Υποδράση 4.3: Γενικές επιμορφώσεις
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στάδια:

 • Ενημέρωση για τις δράσεις και το υλικό του προγράμματος. Οργανωτικά θέματα. Συστηματοποίηση του ρόλου των στελεχών στην Πράξη
 • Αμοιβαία ανατροφοδότηση. Συστηματοποίηση του ρόλου του σχολικού συμβούλου ως «κριτικού φίλου» στο πολυπολιτισμικό σχολείο και του ρόλου του διευθυντή ως υπεύθυνου για την κατάρτιση σχεδίου βελτίωσης της σχολικής μονάδας.
 • Συζήτηση των αποτελεσμάτων και εξεύρεση τρόπων ενσωμάτωσής τους στις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Δημοσιοποίηση καλών διδακτικών, παιδαγωγικών και διοικητικών πρακτικών. Δημιουργία δικτύων α. διευθυντών, σχολικών συμβούλων και στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β. διευθυντών, σχολικών συμβούλων και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης