Επιστημονικά Συμπόσια

Επιστημονικό Συμπόσιο "Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισμικό σχολείο: καινοτόμες πρακτικές και πρώτες εκτιμήσεις", Αθήνα, 5/11/2011
Επιστημονικό Συμπόσιο "Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισμικό σχολείο: καινοτόμες πρακτικές και πρώτες εκτιμήσεις", Θεσσαλονίκη, 22/10/2011