Ίχνος Πλοήγησης

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Δράσης 2 για το σχολικό έτος 2013 - 2014

Δημοσιεύεται ο τελικός πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δράσης 2 (υποδράση 2.2.) για το σχολικό έτος 2013-2014. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα δεδομένα:

Α. Κριτήρια επιλογής σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της δράσης 2

1. Η σχολική μονάδα είναι ενταγμένη στο δίκτυο σχολείων της Πράξης "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών".

2. Η σχολική μονάδα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εφαρμογή της δράσης 2.

3. Η κάλυψη του αριθμητικού δείκτη "Σχολικές μονάδες που ωφελούνται" ορίζεται στα Τεχνικά Δελτία των έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα οι ΑΠ κατηγοριοποιούν τις εκπαιδευτικές περιφέρειες ως εξής:

ΑΠ1: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

Αριθμός επιλεγμένων σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων: 40

ΑΠ2: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής

Αριθμός επιλεγμένων σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων: 99

ΑΠ3: Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου

Αριθμός επιλεγμένων σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων: 2

4. Οι σχολικές μονάδες του κάθε άξονα επιλέγονται με βάση την ταξινόμησή τους σε φθίνουσα σειρά ως προς τον απόλυτο αριθμό & την ποσόστωση των αλλόγλωσσων μαθητών/ριών που έχουν δηλωθεί. Επιπλέον, τηρείται συγκεκριμένος αριθμός σχολικών μονάδων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Β. Κριτήρια ταύτισης σχολικής μονάδας με εκπαιδευτικό

1. Θέση στον αξιολογικό πίνακα βάσει του αριθμού μορίων που συγκεντρώνει
2. Διαθέσιμες σχολικές μονάδες στις περιοχές προτίμησης που έχουν δηλωθεί στη σχετική αίτηση

3. Δυνατότητα απόρριψης της σχολικής μονάδας που επιτρέπεται μέχρι δύο φορές

Σημείωση: Κενές εγγραφές στον πίνακα δηλώνουν τη μη δυνατότητα ταύτισης εκπαιδευτικού-διαθέσιμης σχολικής μονάδας λόγω της μη σύμπτωσης των περιοχών προτίμησης.