Η εφαρμογή της μεθόδου project στο πλαίσιο της διαθεματικότητας σε πολυπολιτισμικά σχολεία: από τη θεωρία στη διδακτική πράξη

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Αγγελάκος, Κ. (2004). Η διαθεματικότητα και τα «νέα» προγράμματα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Κριτική προσέγγιση μιας ασύμβατης σχέσης. Στο Κ. Αγγελάκος & Γ. Κόκκινος (Επιμ.), Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών (σ. 43-53). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Αργυροπούλου, Χ. (2007). Η διαθεματικότητα στα φιλολογικά μαθήματα και τα σχέδια εργασίας/project. Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Beresford, J. (2003). Developing students as effective learners: the student conditions for school improvement. School Effectiveness and School Improvement, 14 (2), 121-158.

Byram M., (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Multilingual Matters Ltd.

Chrysochoos, J., Chrysochoos, N., & Thompson, I. (2002). The Methodology of the teaching of english as a foreign language with reference to the crosscurricular approach and the task-based learning. Athens: The Pedagogical Institute.

Δάλκος, Γ. (2001). Η ευέλικτη ζώνη ως πεδίο εφαρμογής της Έρευνας-Δράσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6, 120-134.

Dudeney, G. (2000). The Internet and the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Erickson, L. (2003). Redesigning curriculum and instruction. Available: http://www.lynnerickson.net/index.1.html, Retrieved: 20-4-2005.

Frey, K. (1998). Η μέθοδος Project, μτφρ Κλ. Μάλλιου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Fried-Booth, L.D. (2002). Project work. In A. Maley (Eds.), Resource books for teachers. Oxford: Oxford University Press.

Galton, M., Williamson, J. (1992). Group work in the primary classroom. London: Routlegde.

Θεοφιλίδης, Χ. (1997). Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.

Καγκά, Ε. (2001). Το άνοιγμα του σχολείου στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό: περίπτωση διαθεματικής προσέγγισης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 5, 37-48.

Katz, G. L.& Chard, C.S. (1989). Engaging children's minds: the project approach. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Καφετζόπουλος, Κ., Φωτιάδου Τ. & Χρυσοχόος Ι. (2001). Φυσικές επιστήμες, επαγγελματικός προσανατολισμός, ξένες γλώσσες: διαθεματική προσέγγιση και πρακτικές εφαρμογές. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 6, 190-204.

Ματσαγγούρας, Η. (2004). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση: εννοιοκεντρική αναπαλαίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης.

Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Νούτσος, Χ., (1988). Προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973). Αθήνα: Θεμέλιο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για την υποχρεωτική Εκπαίδευση, τ. Α΄ Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-03.

Παρασκευά, Π.& Παπαγιάννη, Αι. (2008). Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Αθήνα:Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.

Posch, P. (1996).Changing the culture of teaching and learning: implications for action research. In C. O'Hanlon (Eds.), Professional Development through Action Research in Educational Settings (pp. 61-69). London: Falmer Press.

Σάββα, Ε. (2005). Η Πρόκληση της διαπολιτισμικής αγωγής στα σχολεία. Τα Εκπαιδευτικά, 75-6, 35-46.

Stoller, L.F. (2002). Project work: a means to promote language and content. In C.J. Richards & A.W. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching: an anthology of current practice, Cambridge: Cambridge University Press.

Σουλιώτη, Ε.& Παγγέ, Τ. (2005). Διαθεματικές προεκτάσεις στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας: πρακτικές εφαρμογές με τη χρήση της μεθόδου project και των νέων τεχνολογιών. Εκπαιδευτικά, 75-76, 8-20.

Σουλιώτη, Ε.& Παγγέ, Τ. (2004). Διαθεματική προσέγγιση και διδασκαλία. Η μέθοδος project. Νέα Παιδεία, 112, 40-50.

Σουλιώτη, Ε. (2007). Η Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό κράτος την περίοδο 1913-67: η περίπτωση του Νομού Ιωαννίνων, μεθοδολογικές, διδακτικές, ιστορικές προεκτάσεις και συγκριτική θεώρηση με σύγχρονες προσεγγίσεις. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή.

Τσιάκαλος, Γ., (2000). Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Φουντοπούλου, Μ.-Ζ. (2005).Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ): ψυχολογική θεμελίωση και μαθησιακή τεκμηρίωση, Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική ,τ. 2, Αθήνα.

Φουντοπούλου, Μ.-Ζ. (2011).Αρχαία Ελληνικά και νέο σχολείο: αδυναμία σύγκλισης ή νέες προοπτικές; Στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, τ. Β: Ειδικό μέρος, Φιλόλογοι, Αθήνα: Π.Ι

Φωτίου, Π.& Σουλιώτη, Ευ. (2006). Η μέθοδος project στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού συνεδρίου της Περ/κής Δ/νσης Εκ/σης Ηπείρου με θέμα: «Το Ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας». 2006, Ιωάννινα, Διαθέσιμο: http://srvipeir.pde.sch.gr/educonf/1/08.pdf.

Φωτίου, Π. (2007). Διαπολιτισμικότητα και eTwinning: προτεινόμενα σχέδια εργασίας. Μία ολοκληρωμένη πρόταση. Πρακτικά 2ου συνεδρίου Περ/κής Δ. Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης Ηπείρου με θέμα: «Γλώσσα σκέψη και πράξη στην εκπαίδευση», Ιωάννινα, Διαθέσιμο: http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/2/afises.html.

Φωτίου, Π. (2011α). Διαπολιτισμικές πρακτικές με έμφαση στην παραγωγή σχεδίων εργασίας για πολυπολιτισμικές τάξεις στα πλαίσια της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. ASPECTS, 30, 7-14.

Φωτίου, Π. (2011β). Μετανάστευση, Στο Π. Μπερερής, Π. Παπαϊωάννου & Π. Τρούκη Ε. (Επιμ.), Σπουδή στη μέθοδο "Project", εφαρμοσμένα σχέδια εργασίας για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο (σ. 245-51), Αθήνα.

Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg.