Η εφαρμογή της μεθόδου project στο πλαίσιο της διαθεματικότητας σε πολυπολιτισμικά σχολεία: από τη θεωρία στη διδακτική πράξη

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

Η αναγκαιότητα προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας επιβάλλει την υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και αρχών διδασκαλίας, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πολυπολιτισμικού σχολείου (Καγκά 2001:37-39, Chrysochoos et al.. 2002:37). Σε αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύπτουν, να ερευνούν, να αλληλεπιδρούν σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας και να συνεργάζονται. Μέσα από διαδικασίες διερευνητικές, βιωματικές και συνεργατικές οδηγούνται στην ανακάλυψη της γνώσης και αποκτούν δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, που αποβλέπουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους και στη διεύρυνση των διδακτικών στόχων του σχολείου (Θεοφιλίδης 1997).

Το πλαίσιο αυτό θέτει τις βάσεις για την εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης, η οποία διέπει από το 2003 τα ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). Παράλληλα, η μέθοδος project αξιοποιεί την προσέγγιση αυτή στην καθημερινή σχολική πρακτική, λειτουργώντας θετικά και σε πολλά επίπεδα στη μαθησιακή διαδικασία ειδικά σε πολυπολιτισμικές τάξεις (Nικολάου 2000:221-22). Επισημαίνεται ότι από το σχολικό έτος 2011-12, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, η μεθοδολογική προσέγγιση των φιλολογικών και πολλών άλλων μαθημάτων στο Λύκειο και στο ΕΠΑΛ, καθώς και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, βασίζεται στη μέθοδο project1.

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τη διαδικασία των σχεδίων εργασίας, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ώστε να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στη διδακτική πράξη σχέδια εργασίας με διαπολιτισμικό περιεχόμενο. Παράλληλα να τους δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους συναδέλφους τους, προκειμένου να εμπλέξουν τους μαθητές σε διερευνητικές και διαθεματικές διαδικασίες μάθησης. Τέλος, να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη διαχείριση της ετερότητας, τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης και την εξασφάλιση κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος σε πολυπολιτισμικά σχολεία.