Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δράματος στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: μια προοπτική επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Athanases, S., Abrams, J., Jack, G., Johnson, V., Kwock, S., McCurdy, J., Riley, S. & Totaro, S. (2008). Curriculum for mentor development: problems and promise in the work of new teacher induction leaders. Journal of Curriculum Studies, 40 (6), 743-770.

Bruner, J. (1986). Actual minds, possible words. Cambridge: Harvard University Press.

Bruner, J. (1990). Acts meaning. Cambridge: Harvard University Press.

Clandinin, J. & Connelly, M. (1990). Narrative experience and the study of curriculum. Cambridge Journal of Education, 20 (3), 241-254.

Clark, C. (1995). Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές στην αυτοκαθοδηγούμενη επαγγελματική εξέλιξη. Στο A. Hargreaves & M. Fullan (Eds.), H εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Πατάκης, 124-138.

Cobb, P. & McClain, K. (2001). An approach for supporting teachers' learning in social context. In F-L. Lin & T. Cooney (Eds.), Making sense of mathematic teacher education . Dordrecht: Kluwer, 207-231.

Colombo, M. (2003). Reflexivity and narratives in action research: a discursive approach. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research, 4 (2). Διαθέσιμο: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs030291.

Courtney, R. (1999). A lifetime of drama teaching and research. In B.J. Wagner (Eds.), Building moral communities through drama. Stamford, CT: Ablex.

Γκότοβος, Α. (1990). Η λογική του υπαρκτού σχολείου. Αθήνα: Gutenberg, 205-216.

Day, C. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της διά βίου μάθησης, μτφρ. Α. Βακάκη. Αθήνα: τυπωθήτω-Δαρδανός.

Davis, J.H. & Behm, T. (1978). Terminology of drama/theatre with and for children: a redefinition. Children's Theatre Review, 27 (1), 10-11.

Δαφέρμος, Μ. (2010). Πολιτισμική-ιστορική ψυχολογία και δραματική τέχνη. Τετράδια Ψυχιατρικής, 112, 32-38.

Diamond, P. (1991). Teacher education as transformation. A psychological perspective. Philadelphia: Open University Press, Milton Keynes.

Dictionary of Standard Modern Greek (2008). Διαθέσιμο: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&dq

Dudzinski, M., Roszmann-Millican, M. & Shank, K. (2000). Continuing professional development for special educators: reforms and implications for university programs. Teacher Education and Special Education, 23 (2), 109-124.

Fox, J. (Eds.) (1987). The essential Moreno: writings on psychodrama group method and spontaneity by J.L. Moreno MD. New York: Springer Publishing.

Ganser, T. (2000). An ambitious vision of professional development for teachers. NASSP Bulletin, 84, 69-74.

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday.

Jackson, P.W. (1971). Old dogs and new tricks: observations on the continuing education of teachers. In L.J. Rubin (Eds.), Improving in-Service education: proposals and procedures for change. Boston: Allyn & Bacon.

Jackson, P. (1995). Βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να εξελιχθούν. Στο A. Hargreaves, & M. Fullan (Eds.), H εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Πατάκης, 106-123.

Jaworski, B. (2001). Developing mathematics teaching: teachers, teacher educators and researchers as co-learners. In F-L. Lin & T. Cooney (Εds.), Making sense of mathematic teacher education. Dordrecht: Kluwer, 295-320.

Καζαμίας, A. & Κασσωτάκης, M. (1995). Εκπαιδευτικό μανιφέστο: προβληματισμοί για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. Στο Α.Μ. Καζαμίας & Μ. Κασσωτάκης (Eπιμ.), Ελληνική εκπαίδευση, προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος.

Καλλιαντά, Θ. (2009). Το παιχνίδι, και το εκπαιδευτικό δράμα ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης: μια πρόταση εφαρμογής βασισμένη στην κοινωνικο-ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση του Vygotsky. Στο Μ. Πουρκός (Eπιμ.), Τέχνη, παιχνίδι, αφήγηση. ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις. Αθήνα: Τόπος, 269-296.

Κατσαρού, Ε. & Δεδούλη, Μ. (2008). Επιμόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Kubler-Ross, Ε. (1997). On death and dying. New York: Touchstone.

Landy, R.J. (1982). Handbook of educational drama and theatre. London: Greenwood Press.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press.

Lerman, S. (2001). a review of research perspectives on mathematics teacher education. In F-L. Lin & T. Cooney (Eds.), Making sense of mathematic teacher education. Dordrecht: Kluwer, 33-52.

Norris, J. (1999). Creative drama as adults' work. In B.J. Wagner (Eds.), Building moral communities through drama. Stamford, CT: Ablex, 217-240.

O'Hanlon, C. (1993). The important of an articulated personal theory of professional development. In J. Elliott (Eds.), Reconstructing teacher education. Teacher development. London, Washington D.C.: The Falmer Press, 243-255.

Παπαναούμ, Ζ. (2007). Ενδοσχολική επιμόρφωση (των εκπαιδευτικών). Στο Π. Ξωχέλλης (Eπιμ.), Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 257-260.

Polanyi, M. (1967). The tacit dimension. London: Routledge and Kegan Paul.

Πουρκός, Μ. (2009). Προσεγγίσεις της αφήγησης και ο ρόλος της στην ηθική αγωγή και ανάπτυξη: προς μια οικο-σωματικο-βιωματική προσέγγιση και μια βιωματική, ευρετική και διαλογική-επικοινωνιακή ψυχοπαιδαγωγική. Στο Μ. Πουρκός (Eπιμ.), Τέχνη, παιχνίδι, αφήγηση. Ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις. Αθήνα: Τόπος417-431.

Sachs, J. (2000). The activist professional. Journal of Educational Change, 1, 77-95.

Schӧn, D.A. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books.

Smagorinsky, P. (1999). The world is a stage: dramatic enactment as response to literature. In B.J. Wagner (Eds.), Building moral communities through drama. Stamford, CT: Ablex, 19-38

Stenhouse, L. (1975). An introduction to curriculum research and development. London: Heineman.

Τριλίβα, Σ., Ξαρλή, Π. & Σπινθάκη, Α. (2012). Πλάθοντας ταυτότητες: από τη μαθητεία στη διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Τσάφος, Β. & Κατσαρού, Ε. (2000). Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 114, 67-74.

Yaroshevsky, M. (1989). Lev Vygotsky. Moscow: Progress Publishers.

Veresov, N. (2010). Introducing cultural historical theory: main concepts and principles of genetic research methodology. Cultural-historical psychology, 4, 83-90.

Wagner, B. J. (1999). Introduction. In B. J. Wagner (Eds.), Building moral communities through drama (pp.). London: Ablex Publishing, 1-118.

Whyman, R. (2009). The Stanislavsky system of acting. Cambridge: Cambridge University Press.