Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δράματος στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: μια προοπτική επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Πώς μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια επιμορφωτική παρέμβαση για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το εκπαιδευτικό δράμα; Μπορούν οι επιμορφούμενοι και οι εκπαιδευτές τους να υποδυθούν ρόλους από τη σχολική ζωή και τι είδους γνώση μπορεί να παραχθεί από αυτήν τη δραστηριότητά τους; Ποια αξία μπορεί να έχει η γνώση αυτή για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τους επιμορφωτές τους1;

Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση και συζήτηση της επιμορφωτικής αυτής παρέμβασης που στηρίχθηκε στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δράματος και ο αναστοχασμός των συμμετεχόντων πάνω σε αυτή. Γι' αυτό ξεκινάμε από τις βασικές θεωρητικές αρχές που στήριξαν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος, συνεχίζουμε με την περιγραφή του και καταλήγουμε στον αναστοχασμό που συνδυάζει τη θεωρία που χρησιμοποιήσαμε με την επιμορφωτική μας πράξη.