H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές σχολικές τάξεις

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Αγιακλή, Χ. & Xατζηδάκη, Α. (2000). Γλωσσική ετερογένεια στη σχολική τάξη. Γλωσσικός Υπολογιστής, 2, 1-2. Διαθέσιμο: http://www.komvos.edu.gr.

Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση, μτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου. Aθήνα: Gutenberg.

Βαρλοκώστα, Σ. & Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003). Επίπεδα ελληνομάθειας. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Carrasquillo, Α. & Rodriguez, V. (1996). Language minority students in the mainstream curriculum. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Cochran, C. (1989). Strategies for involving LEP students in the all-english-medium classroom: a cooperative learning approach. Available: http://www.ncela.gwu.edu/files/rcd/BE017336/pigs12.pdf.

Collier, V.P. (1987). Αge and rate of acquisition of second language for academic purposes. TESOL Quarterly, 21, 617-641.

Collier, V.P. (1992). A synthesis of studies examining long-term language-minority student data on academic achievement. Bilingual Research Journal 16 (1&2), 187-212.

Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση, μτφρ. Σ. Αργύρη. Aθήνα: Gutenberg.

Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy. Bilingual children in the crossfire. Clevedon. UK: Multilingual Matters.

Cummins, J. (2003). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση, μτφρ. Σ. Αργύρη. Aθήνα: Gutenberg (2η έκδοση βελτιωμένη).

Fathman, A. K., Quinn, M. E., & Kessler, C. (1992). Teaching science to English learners, grades 4-8. National Clearinghouse for Bilingual Education, Program Information Guide Series, 11, 1-26. Available: http://www.ncela.gwu.edu/files/rcd/BE018764/PIG11.pdf.

Hamayan, E.V., & Perlman, R. (1990). Helping language minority students after they exit from bilingual/ESL programs: a handbook for teachers. Available: http://www.ncela.gwu.edu/files/rcd/BE017494/PIG1.pdf.

Kagan, S. (1995). We can talk: cooperative learning in the elementary ESL classroom. Available: http://www.cal.org/resources/digest/kagan001.html.

Κατσιμαλή, Γ. (1999). Η Μεθοδολογική διαφοροποίηση στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης, ως δεύτερης και ως μητρικής γλώσσας. Στο Μ. Δαμανάκης & Θ. Μιχελακάκη (Επιμ.), Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό, Πρακτικά Πανελληνίου-Πανομογενειακού Συνεδρίου (σσ. 283-291). Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

Kinsella, K. (1997). Moving from comprehensible input to 'learning to learn' in content- based instruction. In M.A. Snow & D. Brinton (Eds.), The Content-Based Classroom. Perspectives on Integrating Language and Content (pp. 46-68). New York: Longman.

Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2000α). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τ.Β': στρατηγικές Διδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg.

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000β). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης.

McGroarty, M. (1993). Cooperative learning and second language acquisition. In D.D. Holt (Εds.), Cooperative learning for students from diverse language backgrounds (pp.19-46). Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics.

Short, D. (1991). Integrating language and content instruction: strategies and techniques. NCBE Program Information Guide Series, 7, 1-21. Available: http://www.ncela.gwu.edu/files/rcd/BE018150/PIG7.pdf.

Simich-Dudgeon, C., McCreedy, L. & Schleppegrell, M. (1989). Helping limited english proficient children communicate in the classroom: a handbook for teachers. National Clearinghouse for Bilingual Education, Program Information Guide Series,9, 1-21 Available: http://www.ncela.gwu.edu/rcd/bibliography/BE016994/.

Σκούρτου, Ε. (2002). Δίγλωσσοι μαθητές στο ελληνικό σχολείο. Επιστήμες Αγωγής, θεματικό τεύχος: διαπολιτισμική παιδαγωγική στην Ελλάδα. Πρακτικά ζητήματα και θεωρητικά ζητούμενα, 11-20.

Σκούρτου, Ε. (2012). Η διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.

Slavin, R.E. (1981). Synthesis of research on cooperative learning. Educational leadership, 38(8), 655-660.

Thomas, W., & Collier, V. (2000). Accelerated schooling for all students. Research findings on education in multilingual communities. In S. Shaw (Eds.), Intercultural education in european classrooms (pp.15-35). Stoke on Trent, UK and Sterling, USA: Trentham Books.

Τσοκαλίδου, Ρ. (2005). Η αφανής διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο: δεδομένα επιτόπιας έρευνας. Επιστήμες Αγωγής, θεματικό τεύχος: δίγλωσσοι μαθητές στα ελληνικά σχολεία: διδακτικές παρεμβάσεις και θεωρητικά ζητήματα, 37-50.

Tσοκαλίδου, Ρ. (2012). Χώρος για δύο. Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Xατζηδάκη, Α. (2000α). Αλλόγλωσσα παιδιά σε μονόγλωσσες τάξεις: σκέψεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα πλαίσια του «κανονικού» μαθήματος. Στο N. Αντωνοπούλου, Α. Τσαγγαλίδης & Μ. Μουμτζή (Επιμ.), Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Αρχές-προβλήματα-προοπτικές, Πρακτικά διημερίδας (σσ. 397- 403). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Xατζηδάκη, Α. (2000β). H διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις 'κανονικές' τάξεις. Στο Ε. Σκούρτου (Επιμ.), Τετράδια Εργασίας Νάξου: διγλωσσία (σσ.73-89). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Π.Τ.Δ.Ε., ΕΠΕΑΕΚ.

Xατζηδάκη, Α. (2005). Mοντέλα διγλωσσικής συμπεριφοράς σε οικογένειες Αλβανών μαθητών: δεδομένα από εμπειρική έρευνα. Επιστήμες Αγωγής, θεματικό τεύχος: δίγλωσσοι μαθητές στα ελληνικά σχολεία: διδακτικές παρεμβάσεις και θεωρητικά ζητήματα, 79-102.

Διδακτικά εγχειρίδια

Δασκαλάκης, Δ., Ζηκίδης, Μ., Θεοδοσιάδης, Α., Κώνστας, Κ., Λυμπεροπούλου, Στ., & Σπηλιώτης, Μ. (2000). Ερευνώ το φυσικό κόσμο. Φυσικά Ε' τάξης (β΄μέρος), Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Αικ., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., & Παναγιωτάκη, Π. (2008). Μελέτη περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού. Αθήνα, ΟΕΔΒ. (γ' έκδοση).

Kατσουλάκος,Θ., Καρυώτη, Ι., Κατσάρου, Χ. & Λένα Μ. (2008). Στα αρχαία χρόνια. Ιστορία Δ' Δημοτικού. Αθήνα, ΟΕΔΒ. (γ' έκδοση).

Μαϊστρέλλης Στ., Καλύβη, Ε. & Μιχαήλ, Μ. (2006). Από τη Μυθολογία στην Ιστορία. Ιστορία Γ' Δημοτικού. Αθήνα, ΟΕΔΒ. (α' έκδοση).