Πολιτισμός, έθνος και φύλο: αξιολογώντας και ενισχύοντας τα διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Αβδελά, Έ. (1997). Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο. Στο Α. Φραγκουδάκη & Θ. Δραγώνα (Επιμ.), «Τι είν' η πατρίδα μας;» - Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση (σσ. 27-49). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Αβδελά, Έ. (1998). Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος.

Ασκούνη, Ν. (1997) «Μια μακρά πορεία στο χρόνο...»: οι Έλληνες και οι άλλοι στα βιβλία της γλώσσας. Στο Α. Φραγκουδάκη & Θ. Δραγώνα (Επιμ.), «Τι είν' η πατρίδα μας;» - Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση (σσ. 442-489). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Άχλης, Ν. (1983). Οι γειτονικοί μας λαοί, Βούλγαροι και Τούρκοι στα σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Άχλης, Ν. (1996). Οι αξίες στα αναγνωστικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου (Διδακτορική Διατριβή). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. (2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Brown, H. D. (2007). Teaching by principles. An interactive approach to language pedagogy. New York: Pearson-Longman.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Bristol: Multilingual Matters.

Δαμανάκης, Μ. (1999). Θεωρητική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης των ελληνοπαίδων εξωτερικού. Στο: Μ. Δαμανάκης (Eπιμ.), Παιδεία oμογενών, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις (σσ. 19-56). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

Justin, J. (2000). Ρητά και υπονοούμενα μηνύματα στα ευρωπαϊκά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας. Στο Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης & Α. Σιπητανού (Επιμ.), Η εικόνα του «Άλλου»/ γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών (σσ. 117-139). Αθήνα: Τυπωθήτω.

Καλαϊτζοπούλου, Μ. (2001). Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός.

Kohls, L., R. (1999). A selection of small group exercises. In S. M. Fowler (Eds.) & M. G. Mumford (ass.ed.), Intercultural soursebook: cross-cultural training methods, vol. 2, (pp. 143-153). Boston: Intercultural Press.

Κωνσταντινίδου, Ευ. (2000). Οι αλλαγές στα σχολικά βιβλία Ιστορίας: Πόσο αποτελεσματικές είναι στη «βελτίωση» της εικόνας του εθνικού άλλου; Στο Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης & Α. Σιπητανού (Επιμ.), Η εικόνα του «Άλλου»/ γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών (σσ. 375-393). Αθήνα: Τυπωθήτω.

Kegan, R. (2009). Ποιο «σχήμα» μετασχηματίζει; Μια δομο-αναπτυξιακή προσέγγιση στη μετασχηματίζουσα μάθηση. Στο Knud Illeris (Επιμ.), Σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 16 θεωρίες μάθησης ...με τα λόγια των δημιουργών τους. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Μάγος, Κ. (2005). Προσεγγίζοντας τον Άλλο: Εκπαίδευση ενηλίκων και διαπολιτισμική ικανότητα. Στο Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες, 2ο Διεθνές Συνέδριο (σσ. 199-209). Αθήνα: Επιστημονική Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Μπονίδης, Κ. (1995). Οι άλλοι λαοί στα ελληνικά εγχειρίδια Γλώσσας και Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μονάδα Έρευνας Σχολικού Βιβλίου (Επιμ.), Σχολικά Εγχειρίδια Βαλκανικών Χωρών (σσ. 15-33). Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Μπονίδης, Κ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Μπονίδης, Κ. & Χοντολίδου, Ε. (1997). Έρευνα σχολικών εγχειριδίων: από την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου σε ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης – Το παράδειγμα της Ελλάδας. Στο Μ. Βάμβουκας & Α. Χουρδάκης (Επιμ.), Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη - Τάσεις και προοπτικές (σσ. 188-224). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ξωχέλλης, Π., Καψάλης, Α., Ισμυρλιάδου, Α., Λουκίδου, Δ., Μπονίδης, Κ. & Χατζησαββίδης, Σ. (2000). Η εικόνα του «άλλου» στα σχολικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας των βαλκανικών χωρών. Στο Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης & Α. Σιπητανού (Επιμ.), Η Εικόνα του «Άλλου» / Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών Χωρών (σσ. 43-65). Αθήνα: Τυπωθήτω.

Παπαναούμ, Ζ. (2005). Ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους ανάπτυξη: γιατί, πότε, πώς. Στο Γ. Μπαγάκης (Επιμ.), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ. 82-91). Αθήνα. Μεταίχμιο.

Σιμόπουλος, Γ. & Κανελλοπούλου, Ρ. (2006). «Την πόρτα δεν ανοίγω, όποιος και να χτυπά» - Στερεότυπα και αποσιωπήσεις στο διδακτικό υλικό για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Αθήνα: Διεθνές Βήμα.

Schecter, S., & Cummins, J. (Eds.). (2003). Multilingual education in practice: using diversity as a resource. Portsmouth, NH: Heinemann

Schӧn, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey Bass.

Sercu, L. (2004). Assessing intercultural competence: a framework for systematic test development in foreign language education and beyond. Intercultural Education, 15: 1, 73 — 89.

Sercu, L. (2007). Foreign language teachers and intercultural competence. What keeps teachers from doing what they believe in. In M. J. Raya & L. Sercu. Challenges in teacher development: learner autonomy and intercultural competence (pp 65-80). Frankfurt: Peter Lang.

Sercu, L. & Raya, M. J. (2007). Introduction. In M. J. Raya & L. Sercu. Challenges in teacher development: learner autonomy and intercultural competence (pp7-13). Frankfurt: Peter Lang.

Vavrus, M. (2002). Transforming the multicultural education of teachers. Theory, research and practice. New York: Teachers College. Columbia University.

Φραγκουδάκη, Α. (1978). Τα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου, ιδεολογικός πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία. Αθήνα: Θεμέλιο.