Πολιτισμός, έθνος και φύλο: αξιολογώντας και ενισχύοντας τα διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού

Περιεχόμενα

9. Αντί επιλόγου

Κατά τη γνώμη μας, για να οδηγηθεί ένας εκπαιδευτικός στην «κρίσιμη απόφαση» να αξιολογήσει το διαθέσιμο υλικό, να επέμβει σε αυτό, να δημιουργήσει πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό ή να σχεδιάσει δραστηριότητες με διαπολιτισμικό προσανατολισμό δεν επαρκούν μόνο οι «τεχνικές» δεξιότητες, που προκύπτουν από την επαρκή γνώση του αντικειμένου και των μέσων με τα οποία είναι δυνατόν αυτό να παρουσιαστεί με έναν τρόπο δημιουργικό και ενδιαφέροντα, ο εντοπισμός των αδυναμιών του υπάρχοντος υλικού ή η ανάδυση ενός «προβλήματος» στη τάξη. Είναι απαραίτητη, πάνω απ' όλα και κυρίως, μια ουσιαστική και έμπρακτη μετατόπιση προς τον ρόλο του εκπαιδευτικού αφενός ως στοχαζόμενου επαγγελματία που λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει και, αφετέρου, ως διευκολυντή, διαπολιτισμικού συμβούλου, βοηθού και συμμάχου. Οι τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, σε όποιο βάθος κι αν φτάνουν, αλλά ακόμα και η δέσμευση σε ένα σύνολο αξιών ισότητας και μη διάκρισης, δε θα είναι σε θέση να οδηγήσουν σε ένα πραγματικό «εργαστήριο» συμμετοχικής ανακάλυψης της γνώσης, στον βαθμό που δε συνοδεύονται από στάσεις ενσυναίσθησης ή εμποδίζονται από την απόσταση εκπαιδευτικού-μαθητών.