Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Βαστάκη, Μ. (2010). Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 12, 121-135.

Cox, T. & Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: implications for organizational competitiveness. Academy of Management Executive, 5 (3), 45-56.

Δερβίσης, Σ. (2002). Διδακτική μεθοδολογία και ειδική διδακτική. Θεσσαλονίκη.

Felder, R.M. & Brent, R. (2005). Understanding student differences. Journal of Engineering Education, 94,(1), 57-72.

Felder, R.M. & Brent, R. (2007). Cooperative learning. In P.A. Mabrouk (Eds.), Active learning: models from the analytical sciences (pp. 34-53). ACS Symposium Series 970. Washington, DC: American Chemical Society.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory οf multiple intelligences. N.Y: Basic Books.

Hopf, D. (1982). Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας - παραδοσιακοί και σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Horwitz, S. (2005). The Compositional impact of team diversity on performance: theoretical considerations. Human Resource Development Review, 4 (2), 219-245. DOI: 10.1177/1534484305275847.

Καρυώτης, Θ. (2009). Η διδασκαλία με ομάδες εργασίας. Eπιστημονικό Bήμα, 10, 67-74.

Κλουβάτος, Κ. & Λυκουροπούλου, Ε. (2013). Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη μαθητή με Asperger. Ο ρόλος της ενσυναίσθησης. Ανακοίνωση στο Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής (ψηφιακά πρακτικά). Αθήνα: Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας.

Κοσμόπουλος, Α. & Μουλαδούδης, Γ. (2009). Ο Carl Rogers & η προσωποκεντρική του θεωρία για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση (4η Έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση διδασκαλίας – μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας: φιλοσοφία και έννοια, προσεγγίσεις και εφαρμογές. Τόμος Α΄. Λευκωσία: Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου.

Ματσαγγούρας, Η. (1988). Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης. Θεωρία και πράξη της οργανωτικής διδακτικής. Αθήνα: Γρηγόρης.

Ματσαγγούρας, Η. (1993). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Στρατηγικές Διδασκαλίας: από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, τ. Β΄, Αθήνα: Gutenberg.

Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, Στρατηγικές διδασκαλίας: κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη, τ. Β΄, Αθήνα: Gutenberg.

Μοσχοβάκη, Ε. (2012). Διαφοροποιημένη παιδαγωγική στην προσχολική εκπαίδευση. Διαθέσιμο: http://www.cpe.gr/egyklioi/diaforopoihmeni.pdf. Ανασύρθηκε: 10/3/2013.

Νόμος 1566/1985.

Oakley, B., Felder, R., Brent, R. & Elhajj, I. (2004). Turning student groups into effective teams. Journal of Student-Centered Learning, 2 (1), 9-34.

ΟΕΠΕΚ (2008). Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο. Β΄ έκδοση.

ΟΕΠΕΚ (2010). Πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης - Οδηγός του επιμορφωτή. Αθήνα.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011α). Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης. Βασικό επιμορφωτικό υλικό, τ. Α΄: Γενικό μέρος.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011β). Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης. Βασικό επιμορφωτικό υλικό, τ. Β΄: Ειδικό Μέρος, ΠΕ70.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011γ). Πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου. 1ο Μέρος.

Παντελιάδου, Σ. (2008). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στο Σ. Παντελιάδου & Φ. Αντωνίου (Επιμ.), Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (σσ. 7-17). Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

Πλατσίδου, Μ. & Ζαγόρα, Χ. (2006). Το μαθησιακό στυλ και οι στρατηγικές επίλυσης γνωστικών έργων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 42, 160-177.

Σφυρόερα, Μ. (2007). Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική. Στο συλλογικό έργο Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων με τίτλο Κλειδιά και Αντικλείδια. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέσιμο: www.kleidiakaiantikleidia.net. Ανασύρθηκε: 15/10/2010.

Sherman, L. (2002). Sociometry in the Classroom: how to do it. Available: http://www.users.muohio.edu/shermalw/sociometryfiles/socio_introduction.htmlx#contents. Retrieved: 10/3/2013.

Tomlinson, C. (1995). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. ED 386 301.

Tomlinson, C.A. (2000). Differentiation of instruction in the elementary grades, Eric Digest. Available: http://www.ericdigests.org/2001-2/elementary.html. Retrieved: 10/4/2013.

Τσιάρας, Α..(2007). Η αυτοαντίληψη της αμοιβαίας συμπάθειας στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας. Επιστημονικό Βήμα, 6, 58-66.

ΥΠΔΒΜΘ & ΟΕΠΕΚ. (2011). Οδηγός του επιμορφωτή εισαγωγικής επιμόρφωσης 2011-2012.

ΥΠΕΠΘ (2007). Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΥΠΕΠΘ (2008). Οδηγός επιμόρφωσης – Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή. Θεσσαλονίκη.

ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007). Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης. Τόμος Α΄.

ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008). Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης. Τόμος Β΄.

Χατζηδάκη, Α. (χ.χ.). H Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση της Γ2. Διαθέσιμο: http://www.edc.uoc.gr/ptde/ptde/anounc/a_tomeas/omadosynergatiki_prosegisi.pdf. Ανασύρθηκε: 10/4/2013.

Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2000). Βασικές μέθοδοι oμαδο-συνεργατικής dιδασκαλίας και μάθησης στα μαθηματικά. Ευκλείδης Γ΄, Επιθεώρηση Μαθηματικής Εκπαίδευσης, 16 (52), 39-53.

Άλλες χρήσιμες πηγές:

Anastasiades, P., Calogiannakis, P., Karras, K. & Wolhuter, C. C. (Eds.) (2001). Teacher education in the modern era: trends and issues (pp. 59-71). Athens, Greece: Ministry of Education, Life-Long Learning and Religious Affairs-Pedagogical Institute.

http://groupdynamics.en.softonic.com.

http://users.sch.gr/klouvatos/diaforopoiisi_didaskalias.htm.

http://www.ctserc.org/library/bibfiles/learning-styles.pdf.

http://www.edc.uoc.gr/~didgram/T_POL_pdf/Michail.pdf.

http://www.icels-educators-for-learning.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=82.

http://www.ledisgroup.com/en/sociometryproen/sociodownloaden.

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSpage.html.

Responsive teaching, best practices in differentiated instruction. http://schools.webster.k12.mo.us/education/components/docmgr/default.php?sectiondetailid=40478&fileitem=9533&catfilter=1867.

Soloman, B. & Felder, R. Index of learning styles questionnaire. http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html.

Soloman, B. & Felder, R. Learning styles and strategies. http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm.

VARK: A Guide to learning styles. http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=questionnaire.

What's your learning style?. http://sunburst.usd.edu/~bwjames/tut/learning-style.

http://seminardoukas.wikispaces.com/file/detail/Learning_Styles_Quest.xls

http://jimw.wikispaces.com/sociometrics.

http://www.sociometry.net.