Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις

Περιεχόμενα

6. Τελικές παρατηρήσεις

Γίνεται σαφές ότι η αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και των ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας αποτελούν αυτονόητη αναγκαιότητα στη σύγχρονη εκπαίδευση. Αυτή όμως η διαπίστωση δε συμβαδίζει πάντοτε με τη σχολική πραγματικότητα. Η εμπειρία δείχνει ότι, τόσο στην πρωτοβάθμια αλλά κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ελλιπής επιμόρφωση σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης της μαθητικής πολυμορφίας, σε συνδυασμό με την πίεση του διδακτικού χρόνου, δεν ευνοούν τη συστηματική εφαρμογή διαφοροποιημένων πρακτικών στη διδασκαλία και ομαδοσυνεργατικών ή βιωματικών μορφών μάθησης. Απαιτείται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση αυτή, αλλά απαιτείται ίσως και η αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων στην ίδια κατεύθυνση. Προτείνεται η συνέχιση και γενίκευση του «Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης» με έμφαση στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η συστηματική οργάνωση ενιαίου ψηφιακού αποθετηρίου «καλών» διδακτικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και διαφοροποιημένων διδακτικών σεναρίων, με ανοιχτή πρόσβαση σε κάθε εκπαιδευτικό.