Συνδυάζοντας τη διδασκαλία αξιών και γνώσεων μέσα από διλημματικές καταστάσεις

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Blatt, M. & Kohlberg, L. (1975). The effects of classroom morla discussion upon children's moral judgment. Journal of Moral Education, 4, 129-162.

Colby, A., & Kohlberg, L. (1987). The measurement of moral judgment: theoretical foundations and research validations (Vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.

Deci, E., & Ryan, R., (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.

ΔΕΠΠΣ (2002). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικών προγραμμάτων, τ. Α΄ & Β΄. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Glasersfeld, E. V. (1995). Radical constructivism: a way of knowing and learning. London: The Falmer Press.

Glasersfeld, E. V. (1998). Why constructivism must be radical. In M. Larochelle, N. Bednarz & J. Garrison (Εds.), Constructivism and Education (pp. 23-28). United Kingdom: Cambridge University Press.

Habermas, J. (1990). Moral consciousness and communicative action. Cambridge, MA: MIT Press.

Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.

Κακαβούλης, Α. (1994). Ηθική ανάπτυξη και αγωγή. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: the cognitive-developmental approach to socialization. In D. Goslin (Eds.), Handbook of socialization theory and research (pp. 347-480). New York: Rand McNally & Co.

Lickona, T. (1991). Educating for character: how our schools can teach respect and responsibility. New York (NY): Bantam Books.

Patry, J.-L. (2014). Die Viabilität und der Viabilitäts-Check von Antworten. In: C. Giordano & J.-L. Patry (Eds.), Fragen! Antworten? Interdisziplinäre Perspektiven. Freiburger Sozialanthropologische Studien (pp. 11-35). Wien: Lit.

Patry, J. -L., Weinberger, AL., Weyringer, S. & Nussbaumer, M. (2013). Combining values and knowledge education. In B. J. Irby, G. Brown, R. Lara-Alecio & S. Jackson (Εds.), The Handbook of educational theories (pp. 565-579). USA: IAP- Information Age Publishing.

Patry, J.-L., Weyringer, S. & Weinberger, A. (2007). Combining values and knowledge education. In D.N. Aspin, & J.D. Chapman, (Eds.), Values education and lifelong learning (pp. 160-179). Dodrecht: Springer.

Πνευματικός, Δ. & Παπακανάκης, Π. (2009). Ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας για την επιστήμη της Φυσικής & εφαρμογές στην εκπαίδευση. Στο Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, & Α. Ζουπίδης (Επμ.), Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών, Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σσ. 727-735). Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

Πνευματικός, Δ. (2010). Μαθαίνοντας τα παιδιά να είναι ηθικά. Στο Μ. Σακελαρίου, Α. Πέτρου & Μ. Ζεμπύλας (Επμ.), Ηθική και Εκπαίδευση: διλήμματα και προοπτικές (σσ. 205-234). Θεσσαλονίκη: Κριτική.

Schuiema, J., Ten Dam, G., & Veugelers, W. (2008). Teaching strategies for moral education: a review. Journal of Curriculum Studies, 40, 69-89.

Tomlinson, C. (1995). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. Alexandria, VA: ASCD.

Veugelers, W. & Vedder, P. (2003). Values in Teaching. Teachers and Teaching: theory and practice, 9(4), 377-389.

Veugelers, W. (2000). Different ways of teaching values. Educational Review, 52(1), 37-46.

Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: empowering humanity and democracy in Dutch education. Compare, Journal of Comparative and International Education, 37(1), 105-119.