Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία (www.antigone.gr)

Μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευμένη στην κοινωνική υποστήριξη των νέων και στην προάσπιση των νεανικών δικαιωμάτων (www.arsis.gr)

(http://gym-diap-thess.thess.sch.gr/)

(http://gym-diap-evosm.thess.sch.gr/)

(http://www.rhodes.aegean.gr/calendar/index.asp)

(http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/main.htm)

(www.amnesty.org)

Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (www.dipode.gr)

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (www.nchr.gr)

European Educational Research Association (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας) (www.eera.ac.uk)

(www.isocrates.gr)

(http://www.kleidiakaiantikleidia.net/)

(www.hlhr.gr)

(www.eliamep.gr)

(www.gcr.gr)

(www.migrant.gr)

ΕΠΑΔΙΠΕ

Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (http://paratiritirio.web.auth.gr)

Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) (http://eppas.web.auth.gr/)

Ελληνικό  Παρατηρητήριο  των Συμφωνιών  του Ελσίνκι (www.greekhelsinki.gr)

(http://europa.eu/scadplus/)

(www.komvos.edu.gr)

International Association for Intercultural Education (Οργανισμός που φέρνει σε επικοινωνία εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο, οι οποίοι ενδιαφέρονται για θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) (www.iaie.org)

(www.imepo.gr)

International Organization for Migration (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης)  (www.iom.int)

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (www.imepo.gr)

(www.iom.int)

Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (www.ipode.gr)

Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής - Πανεπιστήμιο Αθηνών (www.keda.gr)

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών (www.kedek.gr)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας(www.kee.gr)

(www.kemo.gr)

Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (http://web.auth.gr/kesbide/gr/)

(http://www.multiculturalchildrenslit.com/)

(http://www.museduc.gr)

(http://ediamme.edc.uoc.gr)

(www.keg.gr)

(www.synigoros.gr/allodapoi/)