Η εφαρμογή της συστημικής θεωρίας στον χώρο του σχολείου

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Baron, R., Branscombe, N. & Byrne, D. (2013). Κοινωνική Ψυχολογία, μτφρ. Ε. Μπελεζίνη. Εκδόσεις: Ίων.

Βασιλείου, Γ. (1987). Ο άνθρωπος ως σύστημα: Μια παρουσίαση για τον παιδοψυχίατρο. Στο Ι. Τσιάντης & Σ. Μανωλόπουλος (Επιμ.), Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής (σσ. 261-273), τομ. 1, μερ. 3,. Αθήνα: Καστανιώτης.

Bertanlanffy, L. (1968). General Systems Theory. New York: George Braziler.

Bowen, M. (1975). Family therapy after twenty years. In S. Arieti (Eds.), American Handbook of Psychiatry. Vol.4. New York: Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Bowen, M. (1996). Τρίγωνα στην οικογένεια, μτφρ. Ε. Γκίκα & Μ. Λεβή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development experiments. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dell, P.F. (1982). Beyond Homeostasis: toward a concept of coherence. Family Process, 21, 21 & 2.

Elkaim, M. (1991). Αν μ'αγαπάς μη μ'αγαπάς. μτφρ. Ν. Χρηστάκης. Αθήνα: Κέδρος.

Γεώργας, Δ. (1995). Κοινωνική ψυχολογία, Τόμος Α'- Τόμος Β'. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Γεώργας, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., & Γιώτσα, Α. (2006). Σχέσεις σχολείου-οικογένειας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Γιώτσα, Α. (2012). Η αξιοποίηση της ομάδας στην αφετηρία σχεδιασμού ενός project. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 86, 108-112, ISSN:1108-172.

Γιώτσα,Α. Μακρή, Ε., Κουτελού, Σ., Σταματελάτου, Α. & Χαβρεδάκη, Α. (2012). Συστημική θεωρία οικογένειας και ομάδες συμβουλευτικής γονέων. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4ος τόμος.

Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2000). Oικογενειακή θεραπεία. Μια επισκόπηση. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.

Haley, J. (1963). Strategies of psychotherapy. New York: Grune & Stratton.

Haley, J. (1984). Ordeal therapy: unusual ways to change behavior. San Francisco: Jossey-Bass.

Haley, J. (1996). Learning and teaching therapy. New York: Guilford Press.

Hoffman, L. (1981). Foundations of family therapy. New York: Basic Books.

Hogg, M.A, & Vaughan G.M. (2010). Κοινωνική ψυχολογία, μτφρ. Ε., Βασιλικός & Α., Αρβανίτης. Αθήνα: Gutenberg.

Jackson, D.D. (1965). The study of the family. Family Process, 4(1), 1-20.

Κωτσίδας, Φ. (1994). Γενική θεωρία συστημάτων. Η επίδραση της στη θεραπεία οικογένειας. Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 45, σελ.67-71.

Λαμπράκη, Μ. & Παρίτσης, Ν. (2010). Τα παράδοξα του Molnar στο πλαίσιο της θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων στα σχολεία. Μετάλογος, τ. 18, 105-117.

Madanes, C. (1981). Strategic family therapy. Jossey-Bass Publishers.

Madanes, C. (1991). Strategic family therapy. In A.S. Gurman & D.P.Kniskern (Eds), Handbook of Family Therapy (Vol.II). New York: Bruner/Mazel.

Minuchin, S., & Fishman, H. (1981). Family therapy techniques. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Molnar, A., Lindquist, B. (1994). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Οικοσυστημική προσέγγιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Πολέμη-Τοδούλου, Μ. (2010). Η συστημική προσέγγιση-κλειδί για έναν νέο εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Μετάλογος, Τεύχος 18, Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.

Selvini Palazzoli, M., Boscolo, L., Ceccin, G. & Prata, G. (1978). Paradox and Counter Paradox. New York: Iason Aronson.