Η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές εφαρμογές

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, Α. (1997). Η λεξικογραφία στην εκπαίδευση. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση, μτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου. Αθήνα: Gutenberg.

Γαβριηλίδου, Ζ. (2001). Η καλλιέργεια του λεξιλογίου με τη βοήθεια των τάξεων αντικειμένων. Πρακτικά 3ης Επιστημονικής Ημερίδας Νέας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: «Η καλλιέργεια της γραπτής γλωσσικής έκφρασης στο σχολείο: αρχές, προβλήματα, προοπτικές και διδακτικές προσεγγίσεις» (σσ. 55-70). Αλεξανδρούπολη.

Chamot, A. & O' Malley, J.M. (1988). Language development through content: America: αfter independence. USA: Addison- Wesley.

Chamot, A. & O' Malley, J.M. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge:Cambridge University Press.

Chamot, A., Dale, M., O' Malley, M., & Spanos, G. (1992). Learning and problem solving strategies of ESL students. Bilingual Research Journal, 16. No 3 & 4. Available: http://www.ncbe.gwu.edu/..ubs/nabe/brj/v16-34chamothtm Retrieved: 22/6/1994

Cohen, A. (1998). Strategies in learning and using a second language. London: Longman.

Collier, V. (1995). Acquiring a second language for school. Directions in language and education. National Clearinghouse for Bilingual Education, 1: 4, 509-551.

Coonan, C.M. (2003). Some issues in implementing CLIL. European Language Council Bulletin 9. Available: http://userpage.fu-berlin.de/~elc/bulletin/9/en/coonan.html Retrieved: 18/4/2012

Cummins J. (1984). Wanted: a theoretical framework for relating language proficiency to academic achievement among bilingual students. In C. Rivera (Eds.), Language proficiency and academic achievement (pp. 71-77). Clevedon, Multilingual Matters.

Cummins, J. (2005). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας. Aθήνα: Gutenberg.

Diamond L. & Gutlohn L., (2006). Vocabulary handbook. Consortium on reading excellence. Available: www.ldonline.org Retrieved: 17 /3 2007.

Ζάγκα, Ε. (2004). Η συμβολή των μαθημάτων ειδικότητας στη γλωσσική αγωγή. Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας με έμφαση στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Ενυάλειο κληροδότημα.

Ζάγκα, Ε. (2012). Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο ως βασική καινοτομία των νέων ΠΣ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο. Στα υπό δημοσίευση πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου της Ελληνικής εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με θέμα: Συνδυαστικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2012.

Ζάγκα (υπό έκδοση). Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο: Από τη θεωρία στην πράξη.

Gu, Y. & Johnson R.K. (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning 46, 4, 643-679.

Halliday, M.A.K. & Martin, J.R. (2000). Η γλώσσα της επιστήμης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Harley B. & Hart D. (2000). Vocabulary learning in the content-oriented second-language classroom: Student perceptions and proficiency. Language Awareness, 9, 2: 78–96.

Jones, B.F., Palinscar, A.S., Ogle, D., S. & Carr, E.G. (1987). Strategic teaching and learning: cognitive instruction in the content areas. Alexandria: Association for supervision and curriculum development.

Kinsella, K. (1997). Moving from comprehensible input to "learning to learn" in content- based instruction. In M. Snow & D. Brinton (Eds). The content - based classroom: perspectives on integrating language and content (pp. 87- 99). New York: Longman.

Lasagabaster, D., & Ruiz de Zarobe, Y. (eds.) (2010). CLIL in Spain: implementation, results and teacher training: Cambridge Scholars Publishers. Available: http://www.zrss.si/pdf/zbornikJeziki2008.pdf#page=27 Retrieved: 18/9/2011.

Marsh D., Maljers., A. & Hartiala., A.K. (2001). Profiling european CLIL classrooms. Languages open doors. Jyväskylä :University of Jyväskylä.

Met, M. (1994). Teaching content through a second language. In F. Genesee (Eds). Educating second language children: the whole child, the whole curriculum, the whole community (pp. 159-183). Cambridge: Cambridge University Press.

Nation I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.

Οxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle and Heinle Publishers.

Snow, M. & Brinton, D. (19973). The content - based classroom: perspectives on integrating language and content.: Longman: New York.

Spanos, G. (1993). ESL math and science for high school students: two case studies. third national research symposium on limited english proficient student issues: focus on middle and high school issues Available:http://www.ncbe.gwu.edu/ncbepubs/symposia/third/spanos.Retrieved:2/8/1994.

Swain, M. (1988). Manipulating and complementing content teaching to maximize second language learning. TESL Canada Journal, 6, 1: 68-83.

Wenden A. & Rubin J. (1987). Learner strategies in language learning. London: Prentice Hall.

Χατζηδάκη, Α. (2000). Για μια διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας «με έμφαση στο περιεχόμενο». Στο Μ. Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη (επιμ.), Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου (σσ. 393-403). Ατραπός: Αθήνα.

Zuengler, J., & Brinton, D. (1997). Linguistic form, pragmatic function: relevant research from content- based instruction. In M. Snow and D. Brinton (Eds). The content - based classroom: perspectives on integrating language and content (σ.σ 263- 274). New York: Longman.

Πηγές

Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου (2007). (Ε. Λούβη – Δ. Ξιφαράς). ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού (2006), Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Έμβια- Άβια, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

http://users.hol.gr/~kokkonis

www.alfavita.gr