Η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές εφαρμογές

Περιεχόμενα

8. Συμπεράσματα

Η 'διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο' είναι μία συνδυαστική προσέγγιση για τη διδασκαλία της Γ2, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τάξεις με αμιγώς αλλόγλωσσο πληθυσμό, όπως είναι οι Τ.Υ. και σε τάξεις μικτές, ενώ πρόσφατες προσπάθειες εφαρμογής της αφορούν στη διδασκαλία της μητρικής (Γ1)γλώσσας (Ζάγκα 2012). Η προσέγγιση αυτή στη διδασκαλία της Γ1 εμφανίζεται για πρώτη φορά στα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) για την υποχρεωτική εκπαίδευση που εφαρμόζονται πιλοτικά στη χώρα μας από το 2010, όπου στόχος παραμένει η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και η συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό η γλώσσα και το περιεχόμενο θεωρούνται στοιχεία άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους, ενώ η γλωσσική διδασκαλία αντιμετωπίζεται ολιστικά.