Αλλοδαποί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: η περίπτωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Antonacci, P. A. (1991). Students search for meaning in the text through semantic mapping. Social Education, 55, 174-175, 194.

Antoniou, F. & Padeliadu, S. (υπό έκδοση). Screening for Specific Learning Disabilities in Second Language Learners. In D. Tsagari & G. Spanoudis (Eds.), Assessing second language students with learning and other disabilities. London: Lit Verlag.

Artiles, A. J., Rueda, R., Salazar, J. J., & Higareda, I. (2005). Within-group diversity in minority disproportionate repre¬sentation: English language learners in urban school districts. Exceptional Children, 71, 283-300.

Artiles, A.J. & Trent, S.C. (2000). Representation of culturally / linguistically diverse students. Στο C.R. Reynolds & E.F. Fletcher – Jantzen (Eds.), Encyclopedia of Special Education, vol.1, 2nd ed., σελ. 513 – 517. New York: Wiley.

Artiles, A.J., Trent, S.C. & Kuan, L.A. (1997). Learning disabilities research on ethnic minority students: an analysis of 22 years of studies published in selected refereed journals. Learning Disabilities Research & Practice, 12, 82-91.

Asher, J. (2000). Learning another language through actions: the complete teacher's guidebook (6th ed.) Gatos, CA: Sky Oaks.

August, D., Carlo, M., Dressler, C. & Snow, C. (2005). The critical role of vocabulary development for English language learners. Learning Disabilities Research and Practice, 20(1), 50 – 57.

Baca, L., & Cervantes, H. (1991). Bilingual special education (ERIC Digest #E496). Reston, VA: Council for Exceptional Children.

Baca, L., & Cervantes, H. (Eds.). (2004). The bilingual special education interface. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.

Baker, L., & Brown, A. (1984). Metacognitive skills of reading. In D. P. Pearson (Eds.), Handbook on Research in Reading (pp. 353-394). New York: Longman.

Barrera, M. (1997). Effects of the pause procedure on the lecture notes and retention of secondary students with limited English proficiency and learning disabilities. Unpublished doctoral dissertation, Pennsylvania State University.

Barrera, M. (2006). Roles of definitional and assessment models in the identification of new or second language learners of english special education. Journal of Learning Disabilities, 39(2), 142 – 156.

Benavides, A. (1989). High risk predictors and prereferral screening for language minority students. In A. A. Ortiz and B. A. Ramierez (Eds.), School and the culturally diverse exceptional students (pp. 6-19). Reston, VA: ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children.

Bialystock, E. (1988). Levels of bilingualism and levels of linguistic awareness. Developmental Psychology, 24, 560-567.

Blair, C., & Scott, K. G. (2002). Proportion of LD placements asso¬ciated with low socioeconomic status: evidence for a gradient? Journal of Special Education, 36, 14-22.

Brice, A., & Roseberry-McKibbin, C. (2001). Choice of languages in instruction: one language or two? Teaching Exceptional Children, 33(4), 10-16.

Brown, A. L., & Campione, J. C. (1986). Psychological theory and the study of learning disabilities. American Psychologist, 4, 1059-1068.

Brown, A. L., & Palincsar, A. B. (1982). Inducing strategic learning from texts by means of informed, self-control training. Topics in Learning and Learning Disabilities, 2, 1-17.

Campbell, R. & Sais, E. (1995). Accelerated metalinguistic (phonological) awareness in bilingual children. British Journal of Developmental Psychology, 13, 61-68.

Casanave, C. P. (1988). Comprehension monitoring in ESL reading: a neglected essential. TESOL Quarterly, 22, 283-302.

Clampit, M. K., & Silver, S. J. (1990). Demographic characteris¬tics and mean profiles of learning disability index subsets of the standardization sample of the Wechsler Intelligence Scale for Children–Revised. Journal of Learning Disabilities, 23, 263-264.

Conroy, P. (1999). Total Physical Response: an instructional strategy for second-language learners who are visually impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 93, 315-318.

Cummins, J. (1984). Bilingualism and Special Education: issues in Assessment and Pedagogy. Clevedon: Multilingual Matters.

Cummins, J. (1989). A theoretical framework for bilingual special education. Exceptional Children, 56, 111–119.

Damico, J. S. (1991). Descriptive assessment of communicative ability in limited English proficient students. In E. V. Hamayan & J. S. Damico (Eds.), Limiting bias in the assessment of bilingual students (pp.157-218). Austin, TX: PRO-Ed.

Dana, C, (1980). The effects of using a graphic advance organizer before, during, and after reading on the comprehension of written text. Technical Report No. 54. Madison Wisconsin Research and Development Center for Individualized Schooling.

Deponio, P., Landon, J., Mullin, K., & Reid, G. (2000). An audit of the processes involved in identifying and assessing bilingual learners suspected of being dyslexic: a Scottish study. Dyslexia, 6, 29-41.

Englert, C. S., Raphael, T. E., Fear, K. L., & Anderson, L. M. (1988). Students' metacognitive knowledge about how to write informational texts. Learning Disability Quarterly, 11, 18-46.

Everatt, J., Smythe, I., Adams, E., & Ocampo, D. (2000). Dyslexia screening measures and bilingualism. Dyslexia, 6, 42-56.

Everatt, J., Smythe, I., Ocampo, D. & Gyarmathy, E. (2004). Issues in the assessment of literacy-related difficulties across language backgrounds a cross-linguistic comparison. Journal of Research in Reading, 27, 141 – 151.

Ferris, D. R. (2002). Treatment of error in second language students writing. MI: The University of Michigan Press.

Feuerstein, R. (1980). Instrumental Enrichment: an Intervention Program for Cognitive Modifiability. Baltimore, MD: University Park Press.

Figueroa, R. A., & Newsome, P. (2006). The diagnosis of LD in English learners: is it nondiscriminatory? Journal of Learning Disabilities, 39, 206-214.

Foorman, B., Francis, D., Shaywitz, S.E., Shaywitz, B., & Fletcher, J. M. (1997). The case for early reading intervention. In B. Blachman (Eds.), Foundations of reading acquisition and dyslexia: implications for early intervention (pp. 243-264). Mah-wah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Fradd, S. H., & Klingner, J. K. (1995). Classroom inclusion strategies for students learning English. Tuscon, AZ: Psychological Corporation.

Frederickson, N. & Frith, U. (1998). Identifying Dyslexia in Bilingual children: a phonological approach with inner London sylheti speakers. Dyslexia, 4, 119 – 131.

Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2006). New directions in research, introduction to response to intervention: what, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly, 41, 93-99.

Gay, G. (2000). Culturally responsive teaching: theory, research, & practice. New York: Teachers College Press.

Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53(2), 106-116.

Gersten, R., & Baker, S. (2000). What we know about effective instructional practices for English-language learners. Exceptional Children, 66(4), 454-470.

Geva, E. (2000). Issues in the assessment of reading disabilities in L2 children-beliefs and research evidence. Dyslexia, 6, 13 – 28.

Giovingo, L. K., Proctor, B. E., & Prevatt, F. (2005). Use of grade-based norms versus age-based norms in psychoeducational assessment for a college population. Journal of Learning Dis¬abilities, 38, 79-85.

Greene, J. (1997). A meta-analysis of the Rossell and Baker review of bilingual education research. The Bilingual Research Journal, 21, 103–122.

Gregory, E. (1996). Making sense of a new world: learning to read in a second language. London: Paul Chapman.

Hallahan, D., & Kaufman, J. (1998). Introduction to special education (7th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Hammill, D. D. (1990). On defining learning disabilities: an emerging consensus. Journal of Learning Disabilities, 23, 74–84.

Harper, C.A. & de Jong, E.J. (2004). Misconceptions about teaching ELLs. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 48, 152 – 162.

Hernandez, J. S. (1991). Assisted performance in reading comprehension strategies with non-English proficient students. Journal of Educational Issues of Language Minority Students, 8, 91-112.

Holleny, L. E. (2012). The effectiveness of total physical response storytelling for language learning with special education students. Αδημοσίευτη Master Thesis, Rowan University.

Kamps, D., & Greenwood, C. (2005). Formulating secondary level reading interventions. Journal of Learning Disabilities, 38(6), 500-509.

Kamps, D., Abbott, M., Greenwood, C., Arreaga-Mayer, C. Wills, H., Longstaff, J., et al. (2007). Use of evidence-based, small group reading instruction for English language learners in elementary grades: secondary-tier intervention. Learning Disabilities Quarterly, 30, 163-168.

Kim, A., Vaughn, S., Klingner, J., Woodruff, A., Reutebuch, C., & Kouzekanani, K. (2006). Improving the reading comprehension of middle school students with disabilities through computer-assisted collaborative strategic reading. Remedial and Special Education, 27, 235-249.

Klinger, J.K., Almanza, E., de Onis, C. & Barletta, L.M. (2008). Misconceptions about the second language acquisition process. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Klingner, J. K., & Harry, B. (2006). The special education refer¬ral and decision-making process for English language learners: child study team meetings and placement conferences. Teachers College Record, 108, 2247-2281.

Klingner, J. K., & Vaughn, S. (1996a). Reciprocal teaching of reading comprehension strategies for students with learning disabilities who use English as a second language. The Elementary School Journal, 96(3), 275-293.

Klingner, J. K., & Vaughn, S. (1996b). The helping behaviors of fifth-graders while using collaborative strategic reading during ESL content classes. TESOL Quarterly, 34, 69-98.

Klingner, J. K., & Vaughn, S. (2000). The helping behaviors of fifth-graders while using collaborative strategic reading during ESL content classes. TESOL Quarterly, 34, 69-98.

Klingner, J. K., Vaughn. S., Arguelles, M. E., Hughes, M. T., & Ahwee, S. (2004). Collaborative strategic reading: "real world" lessons from classroom teachers. Remedial and Special Education, 25, 291-302.

Klingner, J., & Soltero-Gonzalez, L. (2009). Culturally and linguistically responsive literacy instruction for English language learners with learning disabilities. Multiple Voices, 12(1), 1-17.

Ko, M. H. (2005). Glosses, comprehension, and strategy use. Reading in a Foreign Language, 17(2), 125-143.

Lenz, B. K., Alley, G. R., & Schumaker, J. B. (1987). Activating the inactive learner: Advance organizers in the secondary content classroom. Learning Disability Quarterly, 10, 53-67.

Lesaux, N.K. & Siegel, L.S. (2003). The development of reading in children who speak English, as a second language. Developmental Psychology, 39(6), 1005 – 1019.

Leverett, R. G., & Dienfendorf, A. O. (1992). Students with language deficiencies. Teaching Exceptional Children, 24(4), 30-35.

Limbos, M. & Geva, E. (1999). Accuracy of teacher assessments of ESL children at-risk for reading disability: a two-year follow-up study. Paper presented at the Annual Meeting of the Canadian Psychological Association, Halifax, May.

Limbos, M., & Geva, E. (2002). Accuracy of teacher assessments of second-language students at risk for reading disability. Journal of Learning Disabilities, 34, 137-151.

Linan-Thompson, S., Cirino, P.T., & Vaughn, S. (2007). Determining English language learners' response to intervention: questions and some answers. Learning Disabilities Quarterly, 30, 185-195.

Linan-Thompson, S., Vaughn, S., Prater, K., & Cirino, P.T. (2006). The response to intervention of English language learners at risk for reading problems. Journal of Learning Disabilities, 39, 390-398.

Lindsey, K. A., Manis, F. R., & Bailey, C. E. (2003). Prediction of first-grade reading in Spanish-speaking English-language learners. Journal of Educational Psychology, 95, 482–494.

Lyon, G.R., Shaywitz, S.E., & Shaywitz, B.A. (2003). A definition of dyslexia. Annals of Dyslexia, 53, 1-14.

MacSwan, J. (2004). Bad data poison language study. Point of view essay. Tempe, AZ: Arizona State University.

Mah, B. Y. (2011). Semantic mapping: A visual and structured pre-writing strategy in the process of essay writing. ESTEEM Academic Journal UTM Pulan Pinang, 7, 81-92.

Mayer, T. (2003). Learning and Instruction. New Jersey: Pearson Education, Inc.

McDermott, R., Goldman, S., & Varenne, H. (2006). The cultural work of learning disabilities. Educational Researcher, 35, 12-17.

Meyen, E. (1989). Let's not confuse test scores with the substance of the discrepancy model. Journal of Learning Disabilities, 22, 482-483.

Miller-Guron, L. & Lundberg, I. (2003). Identifying dyslexia in multilingual students: can phonological awareness be assessed in the majority language? Journal of Research in Reading. 26(1), 69 – 82.

Milton Keynes Council, (2004). Guidance on the assessment of EAL pupils who may have Special Educational Needs. Milton Keynes Ethnic Minority Achievement Support Service.

Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.

O' Maley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

O'Connor, C., & Fernandez, S. D. (2006). Race, class, and dis¬proportionality: Reevaluating the relationship between pov¬erty and special education placement. Educational Researcher, 35, 6-11.

Ochoa, S. H., Robles-Pina, R., Garcia, S. B., & Breunig, N. (1999). School psychologists' perspectives on referrals of language minority students. Multiple Voices, 3(1), 1-13.

Ong-Dean, C. (2006). High roads and low roads: learning dis¬abilities in California, 1976–1998. Sociological Perspectives, 49, 91-113.

Ortiz, A. (1997). Learning disabilities occurring concomitantly with linguistic differences. Journal of Learning Disabilities, 30, 321 – 332.

Ortiz, A. (2001). English language learners with special needs: effective instructional strategies. Ανακτήθηκε από www.ldonline.org/article/5622?theme=print

Ortiz, A. A. & Yates, J. R. (1989). Characteristics of learning disabled, mentally retarded, and speech-handicapped Hispanic students at initial evaluation and re-evaluation. In A. A. Ortiz & B. A Ramierez (Eds.), School and the culturally diverse exceptional students (pp.51-62). Reston, VA: ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children.

Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and monitoring-activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175.

Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1989). Instruction for self-regulated reading. In L. Reschnick & L. Klpfer (Eds.), Toward the Thinking Curriculum: current Cognitive Research (pp. 19-39). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Patton, J. M. (1998). The disproportionate representation of African Americans in special education: looking behind the curtain for understanding and solutions. Journal of Special Education, 32, 25-31.

Podell, D.M. & Soodak, L.C. (1993). Teacher efficacy and bias in special education referrals. The Journal of Educational Research, 86(4), 247 – 253.

Proctor, B. & Prevatt, F. (2003). Agreement among four models used for diagnosing learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 36(5), 459 – 466.

Reid, D. K., & Knight, M. G. (2006). Disability justifies exclusion of minority students: A critical history grounded in disability studies. Educational Researcher, 35, 18-23.

Rueda, R. & Windmueller, M.P. (2006). English language learners, learning disabilities and overpresentation: a multiple – level analysis. Journal of Learning Disabilities, 39(2), 99 – 107.

Ruiz, N. T. (1995). The social construction of ability and disability: II. Optimal and at-risk lessons in a bilingual special education classroom. Journal of Learning Disabilities, 28, 491-502.

Salend, S. (1994). Handicapped children: mainstreaming in education. New York: Macmillan Pub. Co.

Salend, S. J., & Salinas, A. (2003). Language differences of learning difficulties: the work of the multidisciplinary team. Teaching Exceptional Children, 35(4), 36-43.

Sanchez, M.T., & Brisk, M. E. (2004). Teachers' assessment practices and understandings in a bilingual program. NABE Journal of Research and Practice, 2(1), 193-213.

Schirmer, B. R. (1997). Effects of teacher questions on reading comprehension of deaf children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 2(1), 47-56.

Schneider, E., & Ganschow, L. (2000). Dynamic assessment and instructional strategies for learners who struggle to learn a foreign language. Dyslexia, 6, 72-82.

Schoen, S. F., & Schoen, A. A. (2003). Action research in the classroom: assisting a linguistically different learner with special needs. Teaching Exceptional Children, 35(3), 16-21.

Schwartz, R. L. (2000). Identifying and helping learning-disabled English as a second language (ESL) students in a college intensive English programme. In L. Peer & G. Reid (Eds.), Multilingualism, literacy and dyslexia: A challenge for educators (pp. 192-202). Trowbridge, England: Cromwell Press.

Scruggs, T. E. & Mastropieri, M. A. (2002). On babies and bath – water: addressing the problems of identification of LD. Learning Disability Quarterly, 25, 155 – 168.

Scruggs, T., & Mastropieri, M. (1995). Assessment of students with learning disabilities: current issues and future directions. Diagnostique, 20(1–4), 17–31.

Shaywitz SE.(2003). Overcoming Dyslexia: a new and complete science-based program for overcoming reading problems at any level. New York, NY: Knopf.

Shifrer, D., Muller, C. & Callahan, R. (2010). Disproportionality and learning disabilities: parsing apart race, socioeconomic status and language. Journal of Learning Disabilities, 44(3), 246 – 257.

Sideridis, G., Morgan, P., Botsas, G., Padeliadu, S. & Fuchs, D. (2006). Predicting LD on the basis of motivation, metacognition and psychopathology: An ROC analysis. Journal of Learning Disabilities, 39, 215 – 229.

Simos, P., Sideridis, G., Mouzaki, A., Chatzidaki, A & Tzevelekou, M. (2012). Vocabulary growth in second languagy among immigrant school-aged children in Greece. Applied Psycholinguistics, 1 – 27.

Skiba, R. J., Simmons, A. B., Ritter, S., Gibb, A. C., Rausch, M. K., Cuadrado, J., & Chung, C. - G. (2008). Achieving equity in spe¬cial education: history, status, and current challenges. Excep¬tional Children, 74, 264-288.

Smason, J.F. & Lesaux, N.K. (2009). Language-minority learners in special education: rates and predictors of identification for services. Journal of Learning Disabilities. 42, 148 – 162.

Snowling, M.J. (2000). Dyslexia. Oxford: Blackwell.

Sternberg, R. J. & Grigorenko, E. L. (2002). Difference scores in the identification of children with LD. It's time to use a different method. Journal of School Psychology, 40(1), 65 – 83.

Stewart, R. A., & Cross, T. (1993). Field test of five forms of marginal gloss study guide: an ecological study. Reading Psychology, 14(2), 113-139.

Thomas, W. P., & Collier, V. P. (1997). School effectiveness for language minority students. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education. Προσβάσιμο από το http://www.ncbe.gwu.edu

Torgesen, J. K. (1980). Conceptual and educational implications of the use of efficient task strategies by learning disabled children. Journal of Learning Disabilities, 13, 364-371.

Vaughn, S., Bos, C. S., & Schumm, J. S. (2007). Teaching exceptional, diverse, and at-risk students in the general education classroom. Boston: Allyn & Bacon.

Vaughn, S., Mathes, P., Linan-Thompson, S., & Francis, D. (2005). Teaching English language learners at-risk for reading disabilities to read: putting research into practice. Learning Disabilities Research and Practice, 20(1), 58-67.

Vellutino, F, R., Fletcher, J.M., Snowling, M.J. & Scanlon, D.M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(1), 2 – 40.

Werner, G. A., Vismara, L. A., Koegel, R. L., & Koegel, L. K. (2006). Play dates, social interactions, and friendships. In R. L. Koegel & L. K. Koegel (Eds.), Pivotal response treatments for autism: communication, social, and academic development (pp. 199-216). Baltimore: MD: Brookes.

Zinc de Diaz, L. (2005). TPR Foreign language instruction and dyslexia. Ανακτήθηκε από www.dyslexia.com/library/tprlanguage.

Ζehler, A. M., Fleischman, H. L., Hopstock, P. J., Pendzick, M. L., & Stephenson, T. G. (2003). Descriptive study of services to LEP students and LEP students with disabilities (No. 4). Arlington, VA: U. S. Department of Education, Office of English Language Acquisition.

Μπότσας, Γ. & Παντελιάδου, Σ. (2007). Ορισμός και περιεχόμενο των Μαθησιακών Δυσκολιών. Στο Σ. Παντελιάδου & Γ. Μπότσας (Επιμ.) Μαθησιακές Δυσκολίες: βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά (σσ. 6 – 15). Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

Μπότσας, Γ., Σανδραβέλης, Αγγ., Κελεσίδης, Ευαγγ. & Παρασκευάς, Απ. (2013). Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών σε δίγλωσσους μαθητές: μια πρώτη προσέγγιση. Εισήγηση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη, 15 – 19 Μαΐου 2013.