Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα από τις ιστορικές πηγές

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Αγιακλή, Χ. & Xατζηδάκη, Α. (2000). Όψεις της γλωσσικής ετερογένειας στο ελληνικό σχολείο. Γλωσσικός Υπολογιστής, 2. Διαθέσιμο: http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/thematikes/new_print/2/1.htm Ανασύρθηκε: 18/1/2013.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., Χούμα, Β., Μητσιάκη, Μ., Mποζονέλος Β. & Βλέτση Ε. (2009). Τα γλωσσικά λάθη μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και ο ρόλος της Γ1 στις πολυπολιτισμικές τάξεις του Γυμνασίου. Στο Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες πολιτισμούς, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (σσ. 597-612). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.

Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Α. & Μητσιάκη, Μ. (2010). Ο μορφολογικός τεμαχισμός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στο Αγγ. Ψάλτου-Joycey & Μ. Ματθαιουδάκη (Επιμ.), 14th International Conference: Advances in Research on Language Acquisition and Teaching – Selected Papers (σσ. 65-77). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

Αντωνίου, Μ. (2008). Εκμάθηση του λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: άμεση και έμμεση διδασκαλία – στρατηγικές κατάκτησης. Στο Δ. Μαυροσκούφης (Εισ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή (σσ. 177-195). Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ.

Αυδίκος, Ευ. (1999). Μια φορά κι έναν καιρό... αλλά... μπορεί να γίνει και τώρα. Η Εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Βαρλοκώστα, Σ., & Τριανταφυλλίδου, Λ. (2003). Επίπεδα Ελληνομάθειας. Αθήνα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γιαννακού, Β. (2009). Ο λαϊκός πολιτισμός και ο ρόλος του στη διδακτική των γλωσσών: το παράδειγμα της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: συνομιλώντας με τις γλώσσες πολιτισμούς, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (σσ. 613-625). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.

Cummins, J. (1984). Wanted: a theoretical framework for relating language proficiency to academic achievement among bilingual students. In Ch. Rivera (Eds.), Language proficiency and academic achievement (pp. 2-19). Clevedon: Multilingual Matters 10.

Ευσταθίου-Καραγεωργάκη, Μ. (2007). Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας. Εφαρμογές στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Felder, R. M. & Henriques, E. R. (1995). Learning and teaching styles in foreign and second language education. Foreign Language Annals, 28 (1), 21-31. Available: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1944-9720.1995.tb00767.x/pdf. Retrieved: 9/1/2013.

Ζάγκα, Ελ. (2004). Η συμβολή των μαθημάτων ειδικότητας στη γλωσσική αγωγή: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας με έμφαση στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του ΑΠΣ. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ (Διδακτορική Διατριβή).

Ζάγκα, Ελ. (2009). Η διδασκαλία της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς: ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου. Στο Κ. Nτίνας, Α. Χατζηπαναγιωτίδης, Α. Βακάλη, Τ. Κωτόπουλος & Α. Στάμου (Επιμ.), Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης), Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου. Φλώρινα: ΠΤΔΕ. Διαθέσιμο: http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/kiriaki/aithusa3/Zaga.pdf. Ανασύρθηκε: 10/2/2013.

Hyland, K. (2002). Genre: language, context, and literacy. Annual Review of Applied Linguistics, 22, 113-135.

Καραντζόλα, Ελ. (2000). Από τα γράμματα στον (κριτικό) γραμματισμό. Συνέπειες για τη διδασκαλία/εκμάθηση του γραπτού λόγου στο σχολείο. Εισήγηση στο Forum συζητήσεων του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο: www.komvos.edu.gr. Ανασύρθηκε: 15/2/2013.

ΚΕΓ-Λογισμικό αναγνωρισιμότητας ελληνικών κειμένων. Διαθέσιμο: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/tools/readability.

Κεσίδου, Αν. (2008). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια εισαγωγή. Στο Δ. Μαυροσκούφης (Εισ.),Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή (σσ. 21-35). Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ.

Κόκκινος, Γ. (2003). Επιστήµη, ιδεολογία, ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισµό της υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Μεταίχµιο.

Μαρκόπουλος, Αθ. (2005). Βυζαντινή εκπαίδευση και οικουμενικότητα. Στο Ευαγγ. Χρυσός (Επιμ.), Το Βυζάντιο ως Οικουμένη (σσ. 183-200). Αθήνα: ΕΙΕ/ΙΒΕ.

Μαυροσκούφης, Δ. (2005). Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας: ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Μήτσης, Ν. & Μήτση, Αν. (2007). Η διδασκαλία της γλώσσας. Στο Ν. Μήτσης & Τρ. Τριανταφυλλίδης (Επιμ.), Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων (σσ. 83-108). Βόλος: ΥΠΕΠΘ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: what every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle.

Oxford, R. L. (2003). Language learning styles and strategies: an overview. Oxford: GALA.

Richards, J. C. (2008). Teaching listening and speaking. From theory to practice. New York: Cambridge University Press.

Σακκά, Β. (2004). Προφορική ιστορία και σχολείο. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία. Τεκμήριον, 4, 63-88.

Schmitt, N. (1997), Vocabulary learning strategies. In: N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary: description, acquisition and pedagogy (pp. 199-227). Cambridge: Cambridge University Press.

Short, D.J. (1993). Assessing integrated language and content instruction. TESOL Quarterly, 27 (4), 627-656.

Weller, T. (ed.), (2013). History in the Digital Age. New York: Routledge.

Χαραλαμπόπουλος, Αγ. & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

Χατζησαββίδης, Σ. (2002). Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας. Στο Π. Καμπάκη-Βουγιουκλή (Επιμ.), Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας (σσ. 29-43). Κομοτηνή: ΔΠΘ.

Χατζησαββίδης, Σ. (2007). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας - μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στο Ν. Μήτσης & Δ. Καραδήμος (Επιμ.), Η διδασκαλία της γλώσσας. Επισημάνσεις, παρατηρήσεις, προοπτικές (σσ. 45-58). Αθήνα: Gutenberg.

Χατζησαββίδης, Σ. & Γαζάνη, Ερ. (2005). Πολυτροπικός και μονοτροπικός/εικονικός λόγος: από την πρόσληψη στην κατασκευή του παιδικού υποκειμένου. Στο: Oυρ. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου (Επιμ.), Εικόνα και παιδί (σσ. 25-36). Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο: http://users.auth.gr/sofronis/dimos/docs/ergasia107.pdf. Ανασύρθηκε: 15/2/2013.

Χοντολίδου, Ελ. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός υπολογιστής, 1. Διαθέσιμο στο: www.komvos.edu.gr/periodiko. Ανασύρθηκε: 15/2/2013.