Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα από τις ιστορικές πηγές

Περιεχόμενα

6. Επίλογος

Καταλήγοντας, στόχος του κειμένου αυτού ήταν να δοθούν ερεθίσματα για την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. Η πλειοψηφία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων έχει αξιοποιηθεί με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να παραβλεφθεί ότι ανάλογες δυσκολίες ως προς το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, αλλά και τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, αντιμετωπίζουν και οι γηγενείς μαθητές. Μολονότι στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης το αναλυτικό πρόγραμμα και τα αυστηρά χρονικά όρια περιορίζουν τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού, με τον κατάλληλο σχεδιασμό είναι δυνατή η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών μέσω στρατηγικών, προκειμένου να συμβάλουν και στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων του συνόλου των μαθητών. Η στοχοθεσία, ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, σε συνδυασμό με την ορθή διάγνωση των αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών, θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.