Η εξ αποστάσεως/ηλεκτρονική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: μια καινοτομία που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

ACSA. (2008). Putting learning back into e-learning: A survey of good practice in e-learning. Australia: ACSA.

Attwell, G. (2003). E-learning and small and medium enterprises. Διαθέσιμο: http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=doc&doc_id=4329&doclng=6. Ανακτήθηκε: 02/22/2011

Berge, Z.L. (Eds.). (2003). Planning and managing distance training and education in the corporate sector, In Handbook of Distance Education. London: Lawrence Erlbaum Associates, 601-613.

Besag, F. & Levine, L. (1984). Computer literacy for teachers. California: SAGE

Carnoy, M. (2002). Globalisation, development and international knowledge economy. In Istance, D., Schuetze, H.G. & Schuller, T. (Eds.), International perspectives in lifelong learning: from recurrent education to the knowledge society. London: The Society for Research into Higher Education & Open University Press, 187-198.

Castells, M. (2001). The Internet galaxy: reflections on the Internet, business and society. Oxford: University Press.

CEDEFOP (2008). Terminology of European education and training policy: A selection of 100 key terms. Belgium: Office for Official Publications of the European Communities.

Δαμανάκης, Μ. (2002). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg.

Danziger, J. & Grant, R. (2005). Exploring the corporate benefits and employee adoption of corporate e-learning. The Crito Cosnsortium.

Davis, J. (2000). Traditional vs. on-line learning: it's not an either/or proposition. Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company.

Δημητριάδης, Σ. κ. ά. (2008). Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

Dias, P., Gomes, M.J. & Dias, A.A. (2005). In-service training: e-learning as a new and promising approach. Interactive Educational Multimedia, 11, 89-103.

Diaz, L.A. & Entonado, L.B. (2009). Are the functions of teachers in e-learning and face-to-face learning environments really different? Educational Technology & Society, 12 (4), 331–343.

Driscoll, M. (2002). Web-based training: creating e-learning experiences. San Fransisco: Jossey-Bass/ Pfeiffer.

European Commission (2006). Information society and education: linking European policies. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Ζγούβα, Α. (2013). Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εργαζομένων στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα: παράγοντες αποτελεσματικότητας. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

Ζωγόπουλος, Ε. (2001). Νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Garrison, D.R. & Kanuka, H. (2004). Blended learning: uncovering its transformative potential in higher education. Internet and Higher Education, 7 (2), 95-105.

Holmes, B., & Gardner, J. (2006). E-learning: concepts and practice. Great Britain: Sage Publications.

Jung, I. (2001). Issues and challenges of providing online in-service teacher training: Korea's experience. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 2 (1), 28-37.

Καμπουράκης, Γ & Λουκής, Ε. (2006). Ηλεκτρονική μάθηση. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Καρακύριος, Χ. & Κέκκερης, Γ. (2009). Αξιολόγηση του online μαθήματος «Εκπαιδευτικό Λογισμικό». Στο Πολίτης, Π. (Επιμ.), Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαθέσιμο: http://www.etpe.gr/ extras/view_proceedings.php?conf_id=24.

Καρατάσιος, Γ. & Μιχαηλίδης, Ν. (2009). Η συμβολή της τηλεκπαίδευσης στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Μέντορας, 11, 3-26

Kastis, N. (2007). Observing the e-learning phenomenon: the case of school education. Analysing the transformative innovation of e-learning. eLearning Papers, 1 (4), May 2007, 1-7.

Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2002). Εκπαίδευση ενηλίκων: γενικά εισαγωγικά θέματα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Keegan, D. (1996). Foundations of distance education. New York: Routledge Falmer.

Κεσίδου, Α. (2008). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια εισαγωγή. Στο Ζ. Παπαναούμ (Επιμ.), Οδηγός επιμόρφωσης: διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή. Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ. Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία, 21-35.

Lanvin, B., & Passman, P. (2008). Building e-skills for the information age. The Global Information Technology Report 2007-2008. 2008 World Economic Forum. Διαθέσιμο: http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/elab/research/.

Liaw, S., Huang, H. & Chen, G. (2007). Surveying instructor and learner attitudes toward e-learning. Computers and Education, 49 (4), 1080.

Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Moore, M.G., & Kearsley, G. (1996). Distance education: a systems view (2nd ed.) Belmont: Wadsworth.

Moshinskie, J. (Eds.) (2002). How to keep e-learners from e-scaping. In The ASTD e-learning handbook: best practices, strategies and case studies for an emerging field. New York: McGraw-Hill, 218-233.

Μπίκος, Κ. (2003). Ψυχολογικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Στο Μ. Τσιτουρίδου (Επιμ.), Οι φυσικές επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα, 231-240.

Μπίκος, Κ. (2006). Εκπαιδευτικοί και ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Στάσεις ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στη γενική εκπαίδευση. (2η έκδ.) Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Μπίκος, Κ. (2011). Νέες Τεχνολογίες και διά βίου Εκπαίδευση. Στο Β. Δαγδιλέλης & Μ. Πλατσίδου (Επιμ.), Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαίσιό της. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 107-116.

Μπίκος, Κ. (2012). Ζητήματα παιδαγωγικής που θέτουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Muilenburg, L. & Berge, Z. (2005). Student barriers to online learning: a factor analytic study. Distance Education, 26 (1), 29-48.

Mungania, P. (2004). Employees' perceptions of barriers in e-learning: the relationship among barriers, demographics and e-learning self-efficacy. University of Louisville, University of Louisville. ProQuest Dissertations & Theses.

Murray, D. (2001). E-learning for the workplace: creating Canada's lifelong learners. The Conference Board of Canada.

North American Resource Center for Child Welfare (NARCCW) (2002). Trainer Competencies - Rev. 2/02. © Institute for Human Services/NARCCW.

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (2002). Γνώμη 85: νέες γνώσεις- νέες απασχολήσεις- τα αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών.

Page, K. (2006). A preliminary study on the current state of e-learning in lifelong learning. CEDEFOP.

Παπαϊωάννου, Ε. (2006). Εκπαιδευτική και κοινωνική διάσταση της τηλε-κατάρτισης: μια λύση για τις νησιωτικές περιοχές. Καταρτίζειν, 12, 14-16.

Παπαναούμ, Ζ. (Επιμ.) (2000). Η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: Θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές προεκτάσεις. Στο Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., 11-21

Ράπτης, Α, & Ράπτη, Α. (2006). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας: ολική προσέγγιση. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Rosenberg, M.J. (2001). E-learning: strategies for delivering knowledge in the digital age. NY: McGraw-Hill.

Russell, M., Bebell, D., O'Dwyer, L. & O'Connor, K. (2003). Examining teacher technology use: implications for pre-service and in-service teacher preparation. Journal of Teacher Education, 54, 297-310.

Sharma, R. & Juwah, Ch. (2006). Developing competencies for online and distance education teaching. In Ch. Juwah (Eds.), Interactions in online education. Implications for theory and practice. London and N. York: Routledge228-251.

Simmons, D.E. (Eds.). (2003). E-learning: adoption rates and barriers. In The ASTD e-learning handbook: best practices, strategies and case studies from an emerging field. McGraw-Hill, 19-22.

Smart, K. & Cappel, J. (2006). Students' perceptions of online learning: a comparative study. Journal of Information Technology Education, 5, 201-219.

Stefanov, K., Naskinova, I. & Nikolov, R. (2007). ICT-enhanced teacher training for lifelong competence development. Διαθέσιμο: http://lnx-hrl-075v.web.pwo.ou.nl/handle/1820/973. Ανακτήθηκε: 20/5/2013.

Taylor, J. (1999). Distance education: the fifth generation. 19tICDE World Conference on open learning and distance education- the new educational frontier: teaching and training in a networked world. Vienna.

UNESCO. (2002). Open and distance learning: trends, policy and strategy considerations. Paris: UNESCO.

Urdan, T.A., & Weggen, C.C. (2000). Corporate e-learning: exploring a new frontier. WR Hambrecht+Co.

Valiathan, P. (2002). Blended learning models. Διαθέσιμο: http://www.astd.org/LC/2002/0802_valiathan.htm. Ανακτήθηκε: 01/26/2011

Voci, E., & Young, K. (2001). Blended learning working in a leadership development programme. Industrial and Commercial Training, 33 (5), 157-160.

Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 411-419.

Welsh, E. T. et al. (2003). E-learning: emerging uses, empirical results and future directions. International Journal of Training and Development, 7 (4), 245-258.

Wong, D. (2007). A critical literature review on e-learning limitations. Διαθέσιμο: http://www.ucsi.edu.my/cervie/ijasa/volume2/pdf/08H.pdf. Ανακτήθηκε: 4/20/2011.

Zhang, D., & Nunamaker, J.F. (2003). Powering e-learning in the new millennium: an overview of e-learning and enabling technology. Information Systems Frontiers, 5 (2), 207-218.

Zhang, D. et al. (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM, 47 (5), 75-79.