καλές πρακτικές

Περιεχόμενα

Δ. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ

Η Δήμητρα Κωνσταντά και η Αναστασία Χατζηπλή, μετά από μια σύντομη αναφορά στις ιδιαιτερότητες του σχολείου τους, παρουσιάζουν ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που ανέπτυξαν, η πρώτη στο δημοτικό και η δεύτερη στο γυμνάσιο, με θέμα «'Ανθρώπινες σχέσεις- Αγάπη': μια διεπιστημονική προσέγγιση στα σχολεία του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Βόλου (Ε.Κ.Κ.Ν.)». Συνδέοντας το μάθημα της γλώσσας με τη λογοτεχνία, τη βιολογία, τα μαθηματικά, τα αγγλικά, τη μουσική, την τέχνη και την ηθική και με ποικίλες παιδαγωγικές «καλές» πρακτικές, το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε στη βελτίωση του κοινωνικού κλίματος των ομάδων που συμμετείχαν και στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων.

Ο Ιωάννης Φόβος παρουσιάζει την «ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού προγράμματος με θέμα το Πυθαγόρειο θεώρημα σε μαθητές νεαρούς κρατούμενους». Στο δεκαήμερο αυτό πρόγραμμα διαδικασίας οι μαθητές εργαζόμενοι συνεργατικά πραγματεύτηκαν το πυθαγόρειο θεώρημα, συνδέοντας τη γεωμετρία με τη φιλοσοφία, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φυσική, την κοινωνιολογία και τη μουσική. Αξιολογώντας δε το πρόγραμμα σημειώνει ότι η διαφοροποιημένη σχολική εργασία «βελτίωσε τη διαδικασία διδασκαλίας και η αλλαγή που επετεύχθη τελικά στο κλίμα της τάξης επέφερε θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία».