εγχειρίδιο επιμόρφωσης

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Bolam, R. & McMahon, Ag. (2004). Literature, definitions and models: towards a conceptual map. In Chr. Day & J. Sachs (Eds), International handbook on the continuing professional development of teachers. England: Open University Press, 33-63

Cochran-Smith, M. (2001). The outcomes question in teacher education. Teaching and Teacher Education, 17, 527-546.

Harris, A. & Chapman, C. 2004. Improving schools in difficult contexts: towards a differentiated approach. British Journal of Educational Studies, 52, 4, 417-431.

Ingvarson, L., Rowe, K. (2007). Conceptualising and evaluating teacher quality: substantive and methodological conference, ANU: 5.2.2007

Κατσαρού, Ε. & Λιακοπούλου, Μ. (Επιμ.) (υπό έκδοση), Διδασκαλία και αγωγή στο πολυπολιτισμικό σχολείο.

Kelchtermans, G. (2004). CPD for professional renewal: moving beyond knowledge for practice. In Chr. Day & J. Sachs (Eds), International handbook on the continuing professional development of teachers. England: Open University Press, 217-237.

Muijs, D., Day, Chr., Harris, Al. & Lindsay, G. (2004). Evaluating CPD: an overview. In Chr. Day & J. Sachs (Eds), International handbook on the continuing professional development of teachers. England: Open University Press, 291-310.

OECD (2009). Creating effective teaching and learning environments: first results from TALIS. OECD.

Παπαναούμ, Ζ. (2005). Ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους ανάπτυξη: γιατί, πότε, πώς. Στο Γ. Μπαγάκη (Επιμ.), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο, 82-91.

Παπαναούμ, Ζ. (2011α). Η εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών: Παράμετροι αιχμής για την εκπαιδευτική πολιτική. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 16 & 17, 16-28.

Παπαναούμ, Ζ. (2011β). Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Στο Β. Οικονομίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο, 284-298.

Villegas-Reimers, El. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. UNESCO: International Institute for Educational Planning.