Η ενίσχυση της λεξιλογικής ικανότητας στη γλωσσική διδασκαλία

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφία

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (1986). Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική. Θεσσαλονίκη: ΕΕΦΣ του ΑΠΘ, Παράρτημα αρ. 65.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (1994). Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής – Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαμερικανική – Μορφοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (2001). Το στοιχείο -ώδ(ης) στην ελληνική - Μια περίπτωση γραμματικοποίησης, In Greek linguistics-Proceedings of the 4th International Conference on Greek Language (σσ. 315-340), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 1999, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. (2003). Η μορφολογική δομή της Νέας Ελληνικής και η διδακτική της. Γλωσσολογία, 15, 25-34.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, A. & Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ. (2003). Συγχρονικές και διαχρονικές τάσεις του γένους στην ελληνική-Μια θεωρητική πρόταση. Στο Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Ράλλη & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (Επιμ.), Θέματα γραμματικής της νέας ελληνικής - Το γένος (σσ. 13-56). Αθήνα: Πατάκης.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Ευθυμίου, Α. (2006). Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Μητσιάκη, Μ. (2009). Η χρήση των μονόγλωσσων λεξικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: μία διδακτική εφαρμογή. Στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης», Νυμφαίο 4-6/ 9/ 2009.
Διαθέσιμο:http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/paraskeui/aithusa2/anastasiadiMitsaki.pdf.

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Μητσιάκη, Μ. (2010). «Ο μορφολογικός τεμαχισμός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας». Στα Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας «Εξελίξεις στην Έρευνα της Γλωσσικής Εκµάθησης και Διδασκαλίας» (σσ. 65-77), Θεσσαλονίκη 14-16/ 12/ 2007. Διαθέσιμο:http://www.enl.auth.gr/gala/14th/Papers/Greek%20papers/Anastasiadi-Symeonidi&Mitsiaki.pdf.

Αντωνίου, Μ. (2008). «Εκμάθηση του λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: άμεση και έμμεση διδασκαλία – στρατηγικές κατάκτησης». Οδηγός Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (υπό την αιγίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ), 177-194.

Αραποπούλου, Μ. & Γιαννουλοπούλου, Γ. (2002). «Εγκυκλοπαιδικός οδηγός. Η χρήση της γλώσσας στα μη γλωσσικά μαθήματα: ο λόγος των επιστημών». Διαθέσιμο: www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema.

Bailey, A. L. (2010). Implications for assessment and instruction. In M. Shatz & L. C. Wilkinson (Εds.), The Education of English Language Learners: research to Practice (σσ. 222-248). New York: The Guilford Press.

Biemiller, A. (1999). Language and reading success. Cambridge, MA: Brookline.

Cantalini, M. (1987). The effects of age and gender on school readiness and school success. Unpublished doctoral dissertation. Ontario Institute for Studies in Education. Toronto, Canada.

Chamot, A. & O' Malley, J.M. (1987). Τhe cognitive academic language learning approach: a bridge to the mainstream. TESOL Quarterly 21(3), 227-249.

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. Mouton de Gruyter: Berlin/New York.

Cohen, A.D. (1998). Strategies in learning and using a second language. Harlow, Longman.

Corder, S.P. (1973). Introducing Applied Linguistics. Harmondsworth: Penguin.

Γαβριηλίδου, Ζ. (2012). Παιδαγωγική Λεξικογραφία και στρατηγικές χρήσης λεξικού. Στο Π. Καμπάκη-Βουγιουκλή & Μ. Δημάση (Eκδ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Ζητήματα Διδακτικής της Γλώσσας» (σσ. 14-23), Εκδόσεις Κυριακίδη.

Dickinson, D.K. & Smith, M.W. (1994). Long-term effects of preschool teachers book readings on low-income children's vocabulary and story comprehension. Reading Research Quarterly 29, 104-122.

Δελμούζος, Α., Νιρβάνας, Π., Ανδρεάδης, Δ., Παπαντωνίου, Ζ., Τριανταφυλλίδης, Μ. & Μαλέας, Κ. (1919). Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο. Αθήνα: Εστία.

Ευθυμίου, Α. (2013). Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο δημοτικό σχολείο: θεωρία και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Ζάγκα, Ε. (2004). Η συμβολή των μαθημάτων ειδικότητας στη γλωσσική αγωγή: η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με έμφαση στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΜΣ), Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, Βάνιας: Θεσσαλονίκη.

Ζάγκα, Ε. (2007). Στρατηγικές εκμάθησης του λεξιλογίου κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ζάγκα, Ε. & Μητσιάκη, Μ. (υπό δημοσίευση). Μια θάλασσα μικρή...: ένα project λογοτεχνίας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)δραση», Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., 25-28 Μαΐου 2011, Θεσσαλονίκη.

Gavriilidou, Z. (2013). Development and validation of the strategy inventory for dictionary use (S.I.D.U.). International Journal of Lexicography 23. Διαθέσιμο:http://ijl.oxfordjournals.org/cgi/reprint/ect007?ijkey=Oz0XdHBt1KIYuKI&keytype=ref.

Gavriilidou, Z. & Psaltou-Joycey, Α. (2009). Language Learning Strategies: an Overview, JAL 25: 11-25.

Gougenheim, G., Michéa, R., Rivenc, P. & Sauvageot, A. (1956). L'élaboration du français fοndamental: étude sur l'établissement d'un vocabulaire et d'une grammaire de base. Paris: Didier.

Hart, B. & Risley, R.T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore: Paul H. Brookes.

Κάνδρος, Π., Λανάρης, Ε., Μουμτζάκης, Α., Τάνης, Δ. & Τσολάκης, Χ. (1984). Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο (Α΄, Β΄, Γ΄) - Βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα, ΟΕΔΒ.

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία των Γλωσσών (ΚΕΠΑ) Διαθέσιμο: http://www.komvos.edu.gr/Common%20European%20Framework.pdf.

Κίτσα, Β. (2006). Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας: λεξικογραφική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

Κωστούλη, Τ. (2001). Η γλώσσα της σχολικής τάξης στο πλαίσιο της εγγραμματοσύνης των γλωσσικών ειδών: κειμενικές στρατηγικές και οικοδόμηση της γνώσης. Στα Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα» (σσ. 359-370). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Meara, P. (1997). Towards a new approach to modeling vocabulary acquisition. In N. Schmitt & M. McCarthy (Εds.), Vocabulary: acquisition, description, pedagogy, Cambridge: CUP, 109-121.

Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: CUP.

Nation, P. & Warin,g R. (1997). Vocabulary size, text coverage and word lists. In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary – description, acquisition and pedagogy, Cambridge: CUP, 6-19.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα (2011). Διαθέσιμο στο: http://dschool.edu.gr (Νέο Σχολείο, Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Οικονόμου, Μ., Σταύρου, Θρ. & Τριανταφυλλίδης, Μ. (1974). Η Γλώσσα μου, Θεσσαλονίκη, ΙΝΣ.

Παπαντωνίου, Ζ. (1918). Τα ψηλά βουνά. Κρατικό Αναγνωστικό της Γ΄ Δημοτικού. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

Παραδιά, Μ. & Μήτσης, Ν. (2011). Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική εκπαίδευση. Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες εξελίξεις. Αθήνα: Gutenberg.

Schmitt, N. (1997). Vocabulary learning strategies. In N. Schmitt & Μ. McCarthy (Eds.), Vocabulary: description, acquisition and pedagogy (pp. 199-227). Cambrige: CUP.

Shefelbine, J. (1990). Student factors related to variability in learning word meanings from context. Journal of Reading Behavior 22, 71–97.

Snow, C., Barnes, W.S., Chandler, J., Goodman, I.F. & Hemphill, L. (1991). Unfilled expectations: home and school influences on literacy. Cambridge, MA: Harvard University.

Stahl, S.A. & Nagy, W.E. (2006). Teaching word meanings. Lawrence Erlbaum: Mahwah, NJ.

Tomasello, M. (2003). Constructing a Language: a usage-based theory of language acquisition. Harvard University Press.

Τριανταφυλλίδης, Μ. (1941). Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής). Αθήνα: ΟΕΣΒ, β΄ έκδ. 1978, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Τριανταφυλλίδης, Μ. (1947). Λεξιλογικές ασκήσεις για την 5η και 6η Δημοτικού. Βιβλίο του μαθητή. Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, σειρά Α΄, αρ. 7.

Τριανταφυλλίδης, Μ. (1948, 1974). Λεξιλογικές ασκήσεις για τη Μέση Παιδεία (βιβλίο του μαθητή), Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.

Τριανταφυλλίδης, Μ. (19622). Λεξιλογικές ασκήσεις για τη Μέση Παιδεία (βιβλίο του δασκάλου), Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.

Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Λόππα, Ε. & Τάνης, Δ. (1994). Έκφραση – Έκθεση για το Λύκειο. Τεύχος Α΄ και Βιβλίο του καθηγητή, Αθήνα: ΟΕΔΒ. Αναθεωρημένη έκδοση 2004.

Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Γρηγοριάδης, Ν., Δανιήλ, Α., Ζερβού, Ι., Λόππα, Ε. & Τάνης, Δ. (1999). Έκφραση – Έκθεση για το Λύκειο. Τεύχος Γ΄ και Βιβλίο του καθηγητή, Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Γρηγοριάδης, Ν., Δανιήλ, Α., Ζερβού, Ι., Λόππα, Ε., Τάνης, Δ. & Ιντζίδης, Β. (2001). Έκφραση – Έκθεση για το Λύκειο. Τεύχος Γ΄ Αθήνα: ΟΕΔΒ (αναθεωρημένη έκδοση).

Τσολάκης, Χ., Κάνδρος, Π., Τάνης, Δ., Αδαλόγλου, Κ., Μαυροειδή, Κ., Μπέκας, Φ., Πούχα, Χ. & Χρυσαφίδου, Τ. (2001). Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο – Αναθεωρημένη έκδοση. Τεύχος Α΄ και Β΄. Αθήνα, ΟΕΔΒ.

Τσολάκης, Χ., Αδαλόγλου, Κ., Αυδή, Α., Λόππα, Ε. & Τάνης, Δ. (2002). Έκφραση – Έκθεση για το Λύκειο. Τεύχος Β΄ και Βιβλίο του καθηγητή, Αθήνα: ΟΕΔΒ (αναθεωρημένη εκδοση).

Τσολάκης, Χ., Κάνδρος, Π., Τάνης, Δ., Αδαλόγλου, Κ., Μαυροειδή, Κ., Μπέκας, Φ., Πούχα, Χ. & Χρυσαφίδου, Τ. (2002). Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο – Αναθεωρημένη έκδοση. Τεύχος Γ΄. Αθήνα, ΟΕΔΒ.

Vermeer, A. (1992). Exploring the second language learner lexicon. In L. Verhoeven & J. DeJong (Eds.), The construct of language proficiency, John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, 147-162.

Χαραλαμπόπουλος, Α. & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

Ψάλτου-Joycey, Α. (ηλεκτρονική έκδοση). Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις: oλοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα». Διαθέσιμο: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/education/proposals/index.html.