Έντυπα διανομής φαγητού

Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση αξιοποιείται ο περιβάλλων έντυπος λόγος με σκοπό την εμπλοκή των παιδιών σε αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του «οπτικού» γραμματισμού, που παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά να αποκωδικοποιούν και να ερμηνεύουν οπτικά μηνύματα, μια δεξιότητα που συμβάλλει στην μετέπειτα κατάκτηση του αλφαβητικού γραμματισμού.

Να σημειωθεί ότι το παρόν σχέδιο μαθήματος απαιτεί 8 διδακτικές ώρες.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Προσχολική

Τάξεις:
Νηπιαγωγείο

Ηλικιακή Ομάδα: 4-6
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Τηλεφωνική παραγγελία φαγητού
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο, Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Κατάλογοι από εστιατόρια (delivery), χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια, εικόνες, λογότυπα, τηλέφωνο, υπολογιστής, εκπαιδευτικό λογισμικό kidspiration
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Καμία
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές:
 • να αναγνωρίσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων που πραγματώνονται με τη μορφή κειμένου
 • να παρατηρήσουν τη συνύπαρξη γραπτού λόγου, εικόνας και αριθμητικών συμβόλων
 • να βρουν χρήσιμες πληροφορίες σε απλά/χρηστικά κείμενα
 • να χρησιμοποιούν τις εικόνες για να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο των εντύπων
 • να εντοπίσουν λέξεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές:
 • να εντοπίσουν συμβάσεις του τυπογραφικού της γραφής (μεγάλα γράμματα, έντονα, εικόνες κτλ) και να αντιληφθούν τη διαφορετική λειτουργία των τυπογραφικών χαρακτηριστικών της σελίδας
 • να διατυπώσουν απλές προτάσεις σε χρόνο μέλλοντα (θα ήθελα να παραγγείλω/να κάνω μια παραγγελία, σε πόση ώρα θα είναι έτοιμα/θα τα φέρετε)
 • να μετρήσουν τον αριθμό των συλλαβών
 • να αναγνωρίσουν τον αρχικό ήχο των λέξεων
 • να διακρίνουν τους αριθμούς από τα γράμματα
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Οι μαθητές:
 • να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με καθημερινές λέξεις (φαγητά, σαλάτες, πίτσα, αναψυκτικά, ζυμαρικά, κ.α.)

Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές:
 • να χρησιμοποιήσουν στερεότυπες εκφράσεις (θα ήθελα να παραγγείλω/να κάνω μια παραγγελία, πόσο κάνει, σε πόση ώρα θα είναι έτοιμα/θα τα φέρετε, Η διεύθυνση μου είναι, ευχαριστώ)
 • να αντλήσουν πληροφορίες από τους καταλόγους (όνομα μαγαζιού, τιμές, φαγητά, τοποθεσία μαγαζιού, τηλέφωνο)
 • να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μία τηλεφωνική παραγγελία φαγητού 
 • να δημιουργήσουν το δικό τους κατάλογο
Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Η αξιολόγηση επιτελείται με την τήρηση ημερολογίου και τη συστηματική καταγραφή της πορείας των δραστηριοτήτων. Ο/η εκπαιδευτικός εστιάζει στο βαθμό συμμετοχής των μαθητών, στις δυσκολίες που συνάντησαν, στο ενδιαφέρον που έδειξαν και στα μαθησιακά προϊόντα που παρήγαγαν. Παράλληλα επικεντρώνει την προσοχή του/της στον τρόπο που λειτούργησαν τα παιδιά μέσα στην ομάδα, αν δηλαδή συνεργάστηκαν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και κατάφεραν να επιλύσουν τυχόν συγκρούσεις που προέκυψαν. Επικουρικό ρόλο επίσης διαδραματίζουν οι απομαγνητοφωνήσεις χαρακτηριστικών «στιγμών» της μαθησιακής διαδικασίας και η βιντεοσκόπηση μέρους της διδασκαλίας. Τέλος, σημαντική θεωρείται η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κινητροδοτήσουν τους μαθητές ώστε να αυτοαξιολογήσουν τη μαθησιακή διαδικασία, να εμπλακούν δηλαδή σε μια διαδικασία δημιουργίας «portfolio».

Δημιουργήθηκε στις 13/06/2012 17:00 από τον Χρυσοὐλα Κολίτσα (Α.Π.Θ.)