Άσκηση Συμπλήρωσης Κενών: Το ξεκίνημα της Γαλλικής επανάστασης

Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με τίτλο «Μου επιβάλλεις.., δε μου αναγνωρίζεις δικαιώματα…, πεινάω…, επαναστατώ και… σου παίρνω την εξουσία», η οποία είναι αναρτημένη στη Βάση Γλωσσικών Δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του Προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών".  Μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτόνομα.


Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Η άσκηση αυτή έχει δημιουργηθεί με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes (http://hotpot.uvic.ca/ ), είναι διαδραστική και απαιτεί τη χρήση

ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
αντωνυμίες (σημασία, κλίση, χρήση), κλίση των ουσιαστικών, λεξιλόγιο επιπέδου Α2-Β1.
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Πολιτική/Η δημόσια ζωή
Γενικοί στόχοι:
Σύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας στην ΤΥ με τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου
-    τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα  
-    η σύνταξη ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο ( π.χ. μου αρέσει, μου πάει)       
Λεξιλογικοί Στόχοι:
λεξιλόγιο καθημερινότητας
-    λεξιλόγιο σχετικά με την πολιτική και δημόσια ζωή
-    Οι μαθητές σταδιακά εξοικειώνονται με το πιο σύνθετο ή/και εξειδικευμένο λεξιλόγιο του βιβλίου της ιστορίας της γ’ γυμνασίου

–και ειδικότερα της ενότητας 3, προσεγγίζοντάς το αρχικά κείμενα σε πιο απλή γλώσσα και συνδέοντάς το με προηγούμενες γνώσεις.  Το

λεξιλόγιο αυτό σε μεγάλο βαθμό δεν αντιστοιχεί σε επίπεδο γλωσσομάθειας Β1, αλλά σε υψηλότερο. Είναι όμως απαραίτητη η εισαγωγή

των μαθητών στην κατανόηση και χρήση του, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβασή τους στην κύρια τάξη και να ενισχυθεί η

αυτοπεποίθησή τους. Δίνεται δηλαδή έμφαση στην κατανόηση του περιεχομένου των ενοτήτων των βιβλίων της κύριας τάξης, αλλά δεν

επιμένει ο εκπαιδευτικός στην εκμάθηση πιο δύσκολων όρων, σε περιπτώσεις μαθητών που δεν είναι σε θέση να τους εμπεδώσουν.   
Λειτουργικοί Στόχοι:
-    Κατανόηση όρων (στην ιστορία και στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή)

Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 14:53 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)