Διατροφή και φαγητά

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές επιπεδου Β1. Σκοπός της είναι να εξοικιώσει τους μαθητές με τις κατηγορίες των τροφών και το λεξιλόγιο της διατροφής. Επίσης να κατανοήσουν οι μαθητές την συμφωνία του επιθέτου με το ουσιαστικό που προσδιορίζει. Τέλος, στη δραστηριότητα συμπεριλαβάνονται ασκήσεις κυριολεξίας και μεταφοράς προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές την κυριολεκτική και τη μεταφορική χρήση της γλώσσας.
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 3 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:

Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώσεις σχετικές με τη διατροφή
Λέξεις Κλειδιά:
Διατροφή
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές καλούνται να κατακτήσουν και να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο της διατροφής. Επίσης, να μάθουν τις κατηγορίες τροφών π.χ. αλλαντικά, δημητριακά κτλ.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Διδασκαλία της σημασίας του στερητικού α- (π.χ. ανάλατος). Διδασκαλία του γένους του επιθέτου και της συμφωνίας του επιθέτου με το ουσιαστικό που προσδιορίζει. Διδασκαλία της κυριολεκτικής και της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Διδασκαλία του λεξιλογίου της διατροφής.
Λειτουργικοί Στόχοι:
......
Συμμέτοχοι:
- Σέβη Σαμαρά ()

Δημιουργήθηκε στις 22/11/2014 10:36 από τον Κατερίνα Πούλιου (21ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)