Τα μουσικά όργανα

Με το παρόν σχέδιο μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές να μάθουν τις ονομασίες των μουσικών οργάνων και να τα χρησιμοποιούν στο λόγο τους.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α1, Α2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Α' Δημοτικού, Β' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Οι μαθητές να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση.

Λέξεις Κλειδιά:
Μουσικά όργανα
Γενικοί στόχοι:

Οι μαθητές να μάθουν τις ονομασίες των μουσικών οργάνων

 

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :

Οι μαθητές να χρησιμοποιούν τα μουσικά όργανα στο λόγο τους με το ρήμα παίζω.

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Να γνωρίσου όλα τα μουσικά όργανα
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να είναι σε θέση να μιλήσουν για τα μουσικά όργανα χρησιμοποιώντας το ρήμα παίζω.
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2013 19:06 από τον Σοφία Μαντζανίδου (Α.Π.Θ.)