Αρκτικόλεξα και συντομογραφίες

Στόχος είναι μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες να κατανοήσουν οι μαθητές τα αρκτικόλεξα και τις συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στον γραπτό και τον προφορικό λόγο και να μάθουν την χρήση τους
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Γνώση λεξιλογίου από τις οποίες προέρχονται τα αρκτικόλεξα
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή ρουτίνα
Γενικοί στόχοι:
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα που χρησιμοποιούνται στο καθημερινό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Κατανόηση του τρόπου κατασκευής συντομογραφιών - αρχικά γράμματα ή συλλαβές που συνδυάζονται και δομούν αρκτικόλεξα
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Χρήση του συγκεκριμένου λεξιλογίου στον προφορικό και γραπτό καθημερινό λόγο
Λειτουργικοί Στόχοι:
Εξοικείωση με το συγκεκριμένο λεξιλόγιο και χρήση του σε επικοινωνιακές περιστάσεις
Δημιουργήθηκε στις 12/05/2013 20:34 από τον Σέβη Σαμαρά (Δημοτικό Σχολείο Γαζώρου)