Σχολεία και δάσκαλοι του Γένους

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικου Σχολείου « Τα σχολεία και οι δασκάλοι του Γένους».Στα πλαίσια μιας τάξης που απαρτίζεται από γηγενείς και αλλοδαπούς μαθητές/τριες    
ο /η εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανοήση  εννοιών και λεξιλογίου.Παράλληλα η χρήση της δραμαματοποίησης δίνει την ευκαιρία  στους /στις μαθητές/τριες να αφομοιώσουν τη γνώση με παιγνιώδη μορφή.Eπισυνάπτονται φωτογραφίες ,ιστότοποι με σχετικά ντοκιμαντέρ καθώς και φύλλα εργασίας.
Η εργασία χωρίζεται σε  5   στάδια :
1ο στάδιο : ΑΦΟΡΜΗΣΗ                         
2ο στάδιο :ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                            
3ο στάδιο :ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
4ο στάδιο:ΕΜΠΕΔΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
5ο στάδιο:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
ΣΤ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12

Διάστημα Εφαρμογής: 1 διδακτική ώρα την ημέρα.Σύνολο : 2 ημέρες
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Τεχνολογία, Θρησκευτικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Ο/Η  εκπαιδευτικός  ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει και με το γνωστικό επίπεδο της σχολικής τάξης που απευθύνεται η διδασκαλία, πρέπει να προσεγγίσει τους/τις  μαθητές/τριες (γηγενείς και αλλοδαπούς/ες) χρησιμοποιώντας λιτό, οικείο και κατανοητό λόγο επιτυγχάνοντας έτσι το συνδιασμό γλωσσικής  και  επικοινωνιακής ικανότητας(χρήση διαλόγων, συνεντεύξεις  παιχνίδια λόγων,     δραματοποίηση, σταυρόλεξα).
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Αίθουσα υπολογιστών
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Projector,ηλεκρονικοι υπολογιστές,λεξικά,εγκυκλοπαίδειες
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ό,τι έχουν διδαχτεί  τα παιδιά μέχρι στιγμής στο μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ’ τάξης,περί Τουρκοκρατίας και ζωής των
υπόδουλων  Ελλήνων.

Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Αλβανική, Πολωνική, Αραβική, Ρουμανική, Βουλγαρική, Γεωργιανή
Λέξεις Κλειδιά:
Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες, Σχολικό περιβάλλον/Εκπαίδευση, Εθνικότητες και χώρες, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Γενικοί στόχοι:
Να αναπτύξουν επικοδομητική στάση απέναντι στην ιστορική μάθηση,να ασκηθούν στον τρόπο εργασίας και στις τεχνικές που προσδιορίζουν την ιστορική επιστήμη,να εξασκηθούν στη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου,να μάθουν να αξιολογούν σωστά και να κατανοούν έννοιες και καταστάσεις,να κατακτήσουν  τη γνώση  μέσω της δραματοποίησης .
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα μαθηματικού συλλογισμού, Ικανότητα μετάφρασης
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Εξοικείωση με τις τεχνολογίες και τις επικοινωνιακές πρακτικές, Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Διατύπωση υποθέσεων – ερωτημάτων, Πρότυπα – σχήματα απεικόνισης και Εκφραστικά εργαλεία και μέσα, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
  • Να  γνωρίσουν οι μαθητές να γράφουν κείμενα λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους και τις περιστάσεις .
  • Να κατανοούν το ρόλο των λέξεων στις αφηγήσεις.

Λεξιλογικοί Στόχοι:
  •    Όλες οι λέξεις και οι έννοιες να γίνουν πλήρως κατανοητές από όλους τους /τις μαθητές/τριες ώστε μέσω της γλωσσικής ικανότητας να ενισχυθεί  και η γνωστική ικανότητα των παιδιών.
Λειτουργικοί Στόχοι:
  • Να μελετήσουν το παρελθόν της πατρίδας μέσα από δημιουργικές πράξεις ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους για συνειδητή και ελεύθερη συμμετοχή στη ζωή του λαού μας και στην ευρύτερη κοινωνία των εθνών.
  • Να εκτιμήσουν το ρόλο της παιδείας, της μόρφωσης και της τυπογραφίας στη διατήρηση της γλώσσας και της εθνικής ταυτότητας .
Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.
Τελειώνοντας τη διδασκαλία οι μαθητές/τριες θα συμπληρώσουν ένα φύλλο αξιολόγησης ώστε ο /η εκπαιδευτικός να κατανοήσει ποιες έννοιες του μαθήματος έγιναν πλήρως κατανοητές και ποιες υστερούν.
Δημιουργήθηκε στις 05/07/2012 13:00 από τον Δήμητρα Καραφούσια (55ο Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ)