Η πρόσκληση αυτή αποτελεί δείγμα γραπτού καθημερινού λόγου.