Η παρουσίαση δίνει οδηγίες στον εκπαιδευτικό σχετικά με τον τρόπο χορήγησης των τεστ, αξιολόγησής τους και διδακτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους.