Στόχοι - περιεχόμενο- συμμετέχοντες στην Αξιολόγηση

Περιγράφονται συνοπτικά οι στόχοι και το περιεχόμενο αυτής της Β΄Φάσης του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Click ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf link to download the file.