Φωτογραφία κοκκίνου Βάια
Απάντηση: Η διαπολιτισμικότητα στο ελληνικό σχολείο
από κοκκίνου Βάια - Sunday, 15 January 2012, 08:32 PM
 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση προωθεί την ομαλή ένταξη μαθητών με διαφορετική εθνική και πολιτισμική προέλευση τόσο μέσα στο σχολείο όσο και μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Στο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να ενσωματωθεί η πολιτισμική διαφορά, ενώ η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να  αποτελέσει το μέσο που αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική αλληλεπίδραση  μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα πρέπει να προετοιμάσει τους μαθητές ως πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Επίσης να ενθαρρύνει την πολυγλωσσία  και την πολυμορφία,  να προωθήσει συμπεριφορές που ευνοούν την αρμονία ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες. Φέτος διδάσκω για πρώτη φορά και  μάλιστα έχω αναλάβει τάξη υποδοχής, πιστεύω  οτι το σχολείο θα πρέπει να προάγει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με  τη συνεργασία και άλλων φορέων, όπως στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, επιστημόνων και γονέων. Πρώτα απ' όλα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαμορφώσει το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα μέσα στην τάξη και στο σχολείο αλλά και να υιοθετήσει τις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας, ώστε οι αλλόγλωσσοι μαθητές να μην αισθάνονται οτι υστερούν ή οτι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της γλωσσικής και πολιτισμικής τους διαφοράς. Ακόμη εξίσου σημαντική είναι και η συχνή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, έτσι δίνεται η ευκαιρία να διατυπωθούν  προβληματισμοί,  απόψεις,ανησυχίες και από τις δυο πλευρές. Επίσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιδιώξει τη συνεργασία με επιστήμονες που έχουν τη σχετική ειδίκευση για να ενημερώνεται, να εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις πρακτικές του όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.