Η αξιοποίηση των webquests στη διδακτική της ενότητας :Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη (σ.17-19)-Ιστορία Ε δημοτικού

Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της διδασκαλίας και ενθάρρυνση της γνώσης. Αυτό μπορει να γίνει με την κατάλληλη υποστηρικτική διδασκαλία και μέθοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκεται ο σχεδιασμός και η χρήση της webquest, της κατευθυνόμενης διερεύνησης μέσω του WWW, η οποία συνοψίζεται στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, αξιοποιώντας τις πληροφορίες μέσω διαδικτύου και καλλιεργώντας διάφορες επικοινωνιακές δεξιότητες.Ταυτόχρονα "αποσυμφορείται" το μάθημα από το δασκαλοκεντρικό σχεδιασμό. Η διδασκαλία  της ιστορίας και του αντίστοιχου λεξιλογίου, δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τις διάφορες και διαφορετικές επικοινωνιακές και κειμενικές περιστάσεις.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Ε' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12, 13-15

Διάστημα Εφαρμογής: 2-6 διδακτικές ώρες(καθώς κάποιες δραστηριότητες απαιτούν τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών, με τις οποίες δεν είναι όλοι/ες εξοικειωμένοι/ες)
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Σύγκριση εικόνων, εντοπισμός ομοιοτήτων -διαφορών, περιγραφή
Γλωσσική Διδασκαλία:
Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Αίθουσα με υπολογιστές


Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Η/Υ, ίντερνετ
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Google Earth
Λέξεις Κλειδιά:
Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, Καθημερινή ρουτίνα, Το σπίτι μου/Η κατοικία, Επαγγέλματα
Γενικοί στόχοι:
Οι μαθητές:
            α) Να γνωρίσουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή και τη δραστηριότητα των Ρωμαίων στην πόλη και την ύπαιθρο.
            β) Να γνωρίσουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή και τη δραστηριότητα άλλων υποτελών της Ρώμης.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων, Ικανότητα μετάφρασης
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Εξοικείωση με τις τεχνολογίες και τις επικοινωνιακές πρακτικές, Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Πρότυπα – σχήματα απεικόνισης και Εκφραστικά εργαλεία και μέσα, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Οι μαθητές να είναι ικανοί να κατανοήσουν και να χειριστούν το λεξιλόγιο που αφορά στα οικήματα και την καθημερινότητα. Να μπορούν να περιγράφουν με τα κατάλληλα επίθετα και ουσιαστικά και τα παράγωγά τους τα ενδιαιτήματα και τις δραστηριότητες των ανθρώπων στη ρωμαϊκή περίοδο, καθώς και στη σημερινή εποχή. Να μπορούν να συνθέσουν ένα κείμενο με αντίστοιχη θεματική. Να μπορούν να γράψουν μια αγγελία. Να μπορούν να χρησιμοποιούν συντομογραφίες.
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Σύγκριση λεξιλογίου που περιγράφει ένα οίκημα στην αρχαία Ρώμη με ένα σημερινό. Αναφορά σε εισερχόμενους όρους, π.χ. Λοφτ.
Επίγνωση της διαφοράς προφορικού(απλούστερου)-γραπτού(πιο ¨επίσημου¨) λεξιλογίου
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη γλώσσας για να περιγράψουν τη ζωή, την κατοικία και την καθημερινότητα, σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας : σε webquest, video, στη δημιουργία μικρών αγγελιών, στην προφορική παρουσίαση, κ.τ.λ.
Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.
Με αποτίμηση κάθε δραστηριότητας σε έναν πίνακα αξιολόγησης
Δημιουργήθηκε στις 05/07/2012 12:36 από τον Μαρία Ιατράκη & Κική Μπαρδάνη (87ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Αθηνών)