Το παραμύθι

Η παρούσα εργασία προτείνει το παραμύθι ως εναλλακτικό μέσο διδασκαλίας. Μέσω του παραμυθιού και της αξιοποίησής του με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους επιδιώκεται τόσο η ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών όσο και η εδραίωση της συναισθηματικής και ψυχολογικής ασφάλειας των αλλόγλωσσων  μαθητών μέσα στην τάξη.
Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Πληροφορική
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Αφήγηση γεγονότων-ιστοριών
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Αίθουσα με προβολέα
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:

   Κείμενο , προβολέας, υπολογιστής (για powerpoint)

Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Σχηματισμός παρελθοντικών χρόνων και προηγούμενη συνεργασία σε ομάδες
Λέξεις Κλειδιά:
Παραμύθι
Γενικοί στόχοι:

Γενικός σκοπός: Η κατανόηση αφηγηματικού κειμένου μέσα από τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών (όπως με τη χρήση ερωτήσεων, τον εντοπισμό των λέξεων-κλειδιών του κειμένου και την παρουσίαση σε διάγραμμα, το μετασχηματισμό του κειμένου σε άλλη μορφή)  και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από εικονογραφημένες ιστορίες

 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:

 •       να εξοικειωθούν με το αφηγηματικό είδος
 •       να κατακτήσουν τη δομική σύνθεση ενός αφηγηματικού κειμένου
 •       να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα αφηγηματικά κείμενα
 •       να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες (προφορική-γραπτή επικοινωνία)
 •       οι γηγενείς μαθητές να μάθουν στοιχεία και λέξεις από τον πολιτισμό των αλλόγλωσσων  μαθητών

Ψυχοκοινωνικοί

 •       δημιουργία σχέσεων αλληλοκατανόησης και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των συμμαθητών που θα ευνοήσει την επικοινωνία και τη θετική αλληλεπίδραση
 •       ενίσχυση του αυτοαισθήματος και της αυτοεκτίμησης των αλλόγλωσσων  μαθητών
 •       ελεύθερη χρήση φαντασίας
 •       να εργάζονται-συνεργάζονται σε ομάδες και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην τάξη

Κινητικοί

 •        μίμηση-παιχνίδι ρόλων
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
 • να κατακτήσουν τη χρήση των παρελθοντικών χρόνων αορίστου και παρατατικού και να αντιληφθούν τη διαφορά που υπάρχει
 • να μετατρέπουν ένα σύνολο προτάσεων σε άλλο χρόνο
 • να κατανοήσουν τα χρονικά επιρρήματα που χρησιμοποιούνται για τη συγγραφή κειμένων
 • να χρησιμοποιήσουν τα χρονικά επιρρήματα και τους χρόνους για να συγγράψουν ένα δικό τους αφηγηματικό κείμενο
Λεξιλογικοί Στόχοι:
 • η προσπάθεια κατανόησης άγνωστων λέξεων από το περικείμενο.
 • να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα αφηγηματικά κείμενα
 • ιδιαίτερη αναφορά στο θεματικό λεξιλόγιο: τα συναισθήματα
Λειτουργικοί Στόχοι:
 • αφήγηση γεγονότων-ιστοριών
 • αναδιήγηση ιστοριών
Άλλοι Στόχοι

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Η αξιολόγηση που θα προκύψει θα αφορά :

 •        στο σχεδιασμό του μαθήματος
 •        στις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν: κατά πόσο εφαρμόστηκε σωστά η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ανακαλυπτική μάθηση, η αφόρμηση, ο τύπος ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν, ο καταιγισμός ιδεών, το παιχνίδι ρόλων
 •         στην ανταπόκριση των μαθητών: κατά πόσο οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία, συμμετείχαν και αλληλεπιδρούσαν με τον εκπαιδευτικό
 •         στη μάθηση: μέσα από την παρατήρηση, τα φύλλα εργασίας, τη διήγηση ιστοριών μέσω εικόνων, το παιχνίδι ρόλων
 •        στο μαθησιακό κλίμα
Δημιουργήθηκε στις 05/07/2012 12:11 από τον Μαργαρίτα Καψάλη (Α.Π.Θ.)