Το ταξίδι της Αργώς

Μέχρι πριν δυο δεκαετίες θα θεωρούσε κανείς υπερβολικό να μιλάμε στην Ελλάδα, μια από τις πλέον ομοιογενείς πληθυσμιακά χώρες, για «πολυπολιτισμική» κοινωνία. Σήμερα όχι απλώς δεν είναι υπερβολικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα, κατά την οποία διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες κάνουν εμφανή την παρουσία τους σε διάφορες περιοχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, και αποτελούν μέρος της κοινωνικής δομής της χώρας μας. Όπως ήταν φυσικό, ο πολιτισμικός αυτός πλουραλισμός επηρέασε και την πολιτισμική σύνθεση του ελληνικού σχολείου, εξαναγκάζοντας την ελληνική πολιτεία να πάρει μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Έτσι, το σύγχρονο ελληνικό σχολείο βρέθηκε αντιμέτωπο με το πρόβλημα της διγλωσσίας. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν στην εκπαίδευση των παιδιών
των μεταναστών έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με ειδικά προγράμματα, βασισμένα στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Πανταζής, Νάσαινας και Τσίγκα, 2004).
Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία δικαιότερων όρων μόρφωσης για τους μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο. Σκοπός της είναι η ανατροπή της σημερινής κατάστασης, η οποία επιβάλλει στους μαθητές αυτούς ένα μονόδρομο προσαρμογής στο ελληνικό σχολείο (Κουμανταράκη, 2005). Αυτό προϋποθέτει την έναρξη μιας διαδικασίας προσαρμογής του σχολείου σε όφελος του, πολυπολιτισμικού πλέον, μαθητικού πληθυσμού (Μάρκου, 1997, 74· Πολίτου, 1999, 1-3). Τα παιδιά αλλοδαπών, προσφύγων και παλιννοστούντων στην πλειονότητά τους χρειάζονται κάποια μορφή ειδικής ενίσχυσης στο σχολείο της χώρας υποδοχής. Πέρα, όμως, από το κοινό τους πρόβλημα, που είναι η γλώσσα, οι μαθητές αυτοί δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο και το σχολείο δεν μπορεί να
τους αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο, αλλά οφείλει να αποφασίσει για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
Κύρια αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος που να διευκολύνει τη μόρφωση όλων πρέπει να αποτελούν οι κοινές ανάγκες και ανα-ζητήσεις γηγενών και αλλοδαπών μαθητών.
Οι δυσκολίες που συναντούν οι αλλόφωνοι μαθητές εξαιτίας των προβλημάτων κοινωνικής προσαρμογής, της προσωρινής διακοπής ή επιβράδυνσης της σχολικής μάθησης και της επικέντρωσης των προσπαθειών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας δεν πρέπει να οδηγήσουν σε «εύκολες λύσεις», που τελικά αποτελούν αδιέξοδα, όπως είναι η δημιουργία σταθερών παράλληλων τάξεων για αλλοδαπούς και η μείωση των προσδοκιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών (Μάρκου, 1999, ΙΙΙ-4).
Για την υποστήριξη των αλλοδαπών μαθητών απαιτούνται μέτρα μέσα και έξω από την τάξη στην οποία φοιτούν μαζί με τους γηγενείς συμμαθητές τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι ευέλικτα, κλιμακωτά και με μακρόχρονη προοπτική. Χρειάζονται παρεμβάσεις στους τομείς της σχολικής ζωής, του αναλυτικού και του ωρολόγιου προγράμματος, του διδακτικού υλικού και των διδακτικών προσεγγίσεων, του διδακτικού σχεδιασμού και του διδακτικού λόγου, της αξιολόγησης, της γλωσσικής διδασκαλίας και της ενισχυτικής διδασκαλία  (Carrasquillo & Rodriguez, 1996· Levine, 1990).
         Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος σχεδιάστηκε για τάξη συμφοίτησης αλλοδαπών και γηγενών μαθητών. Δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη για να υπάρξει ανατροφοδότηση και συνεπώς αλλαγή σε διάφορα σημεία και στάδια ωστόσο παρόμοιο σχέδιο μαθήματος έχει γίνει από τη γράφουσα πολλές φορές στο μάθημα της γλώσσας. Τέλος, να σημειωθεί ότι για την υλοποίησή του απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες.

Είδος Yλικού: Σχέδιο Μαθήματος
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 1 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Γ' Δημοτικού

Ηλικιακή Ομάδα: 7-9

Διάστημα Εφαρμογής: Ένας μήνας
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Ρωσικά, Ιστορία
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Σχολικό περιβάλλον  -Εκπαίδευση.
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο, Προφορά
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Αίθουσα υπολογιστών (όχι απαραίτητη).
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
 • Βιντεοπροτζέκτορας,
 • ηλεκτρονικός υπολογιστής,
 • λογισμικό,
 • λογοτεχνικά βιβλία,
 • χάρτης,διαδίκτυο,
 • μύθοι-παραμύθια.
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Μύθοι - παραμύθια
Αναφορές στη Μητρική Γλώσσα:
Αλβανική, Ρωσική, Γεωργιανή
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες, Ο χρόνος, Εθνικότητες και χώρες, Θάλασσα, Ταξίδια, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Γενικοί στόχοι:
Γνωστικοί:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες,

 • να γνωρίσουν το μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας.
 • να εντοπίσουν στο χάρτη τις περιοχές που πέρασε η Αργώ.
 • να εξασκηθούν στην αφήγηση και περιγραφή μύθων.
 • να γνωρίσουν το χαρακτήρα της Μήδειας.

Ψυχοσυναισθηματικοί:

 • να εμπλακούν με ενεργητικό τρόπο στην αναζήτηση και κατάκτηση της γνώσης.
 • να προσεγγίσουν με δημιουργικό-βιωματικό τρόπο το μάθημα της ιστορίας και να το θεωρήσουν ως ένα γνωστικό χώρο με ενδιαφέρον που τους δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν με πρωτοτυπία.
 • να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους στην ίδια ομάδα για την παραγωγή ενός έργου.
 • να σχολιάσουν την πιθανή ταύτισή τους με τον ήρωα.
 • να προτείνουν λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ήρωες.
 • να μιλήσουν για συναισθήματα, τόσο δικά τους όσο και των ηρώων.                    


Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων, Ικανότητα μετάφρασης
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Εξοικείωση με τις τεχνολογίες και τις επικοινωνιακές πρακτικές, Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Διατύπωση υποθέσεων – ερωτημάτων, Πρότυπα – σχήματα απεικόνισης και Εκφραστικά εργαλεία και μέσα, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :
·  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες,

 • να συνειδητοποιήσουν  πρακτικά τις νοηματικές σχέσεις κειμένου-ενότητας, παραγράφου-πρότασης.
 • να τονίζουν ορθά τις λέξεις προφορικά και γραπτά.
 • να κατανοούν συχνόχρηστα σχήματα λόγου.

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες,
 • να προσεγγίζουν το λεξιλόγιο διάφορων θεματικών περιοχών ξεκινώντας από τις πιο εύχρηστες και χρησιμοποιώντας βαθμιαία τις περισσότερο ειδικές και κατάλληλες.
 • να κατανοούν την έννοια των λέξεων σε σύνδεση με τα πράγματα και τα συμφραζόμενα.
 • να διαπιστώνουν ότι με την παραγωγή και την σύνθεση δημιουργούνται χιλιάδες  λέξεις.

Λειτουργικοί Στόχοι:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες

 • Να αφηγούνται ιστορίες για πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα.
 • Να περιγράφουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.
 • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν διαθέσεις,προθέσεις,συναισθήματα.


Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.
                 Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
 • να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στη διάρκεια του δίωρου στη διαδικασία της  διδασκαλίας και στη διεργασία της μάθησης.
 • να αναζητήσουν οι μαθητές την πληροφορία και τη γνώση και σε άλλες πηγές πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο.
 • να καταστεί η διδάσκουσα στη διάρκεια του δίωρου συντονίστρια και εμψυχώτρια στην κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές.

Δημιουργήθηκε στις 18/06/2012 14:16 από τον Ελένη Αντωνίου (3ο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου)