Ο πρώτος άνθρωπος

Απλοποιημένο κείμενο ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου με δραστηριότητες κατανόησης, προφορικής και γραπτής έκφρασης.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο, Προφορά
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
κλίση ρημάτων ενεργητικής και μεσοπαθητικής φωνής στον ενεστώτα, κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, λεξιλόγιο επιπέδου Α2-Β1
Λέξεις Κλειδιά:
Το σπίτι μου/Η κατοικία, Διατροφή, Ρούχα και χρώματα
Γενικοί στόχοι:
Κατανόηση του μαθήματος της ιστορίας με χρήση απλοποιημένου κειμένου και σύνδεσή του με τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Β' γλώσσας στην ΤΥ.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :

- Διδασκαλία του παρατατικού της ενεργητικής και της μεσοπαθητικής φωνής
- Διδασκαλία της χρήσης των προθέσεων από, σε και με  + αιτιατική
- Ορθογραφία των καινούριων λέξεων
- Ερμηνευτική κατανόηση του επικοινωνιακού πλαισίου
- Κατανόηση και ερμηνεία προφορικού και γραπτού λόγου
- Παραγωγή, διαπραγμάτευση και αξιολόγηση του νοήματος στον προφορικό και γραπτό λόγο
Λεξιλογικοί Στόχοι:

-   λεξιλόγιο σχετικά με τον τρόπο ζωής, τη διατροφή και την ενδυμασία

-      Οι μαθητές σταδιακά εξοικειώνονται με το πιο σύνθετο ή/και εξειδικευμένο λεξιλόγιο του βιβλίου της ιστορίας της α' γυμνασίου –και ειδικότερα της ενότητας 1 του 1ου κεφαλαίου, προσεγγίζοντάς το αρχικά κείμενα σε πιο απλή γλώσσα και συνδέοντάς το με προηγούμενες γνώσεις.  Μέρος του λεξιλογίου είναι ενδεχόμενο να μην αντιστοιχεί σε επίπεδο γλωσσομάθειας Β1, αλλά σε υψηλότερο. Είναι όμως απαραίτητη η εισαγωγή των μαθητών στην κατανόηση και χρήση του, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβασή τους στην κύρια τάξη και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους. Δίνεται δηλαδή έμφαση στην κατανόηση του περιεχομένου των ενοτήτων των βιβλίων της κύριας τάξης, αλλά δεν επιμένει ο εκπαιδευτικός στην εκμάθηση πιο δύσκολων όρων, σε περιπτώσεις μαθητών που δεν είναι σε θέση να τους εμπεδώσουν. 

Λειτουργικοί Στόχοι:


-      Συνέντευξη από οικεία πρόσωπα

-      Αναδιήγηση ιστορίας

-    Αφήγηση ιστορίας (σε προφορικό και γραπτό λόγο)

-     Κατανόηση και επεξήγηση όρων (στην ιστορία)

-     Συζήτηση θεμάτων της επικαιρότητας με αφορμή το περιεχόμενο του μαθήματος της ιστορίας

 

Δημιουργήθηκε στις 07/06/2012 07:51 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)