Το ξεκίνημα της Γαλλικής Επανάστασης

Απλοποιημένο κείμενο ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου με δραστηριότητες κατανόησης, προφορικής και γραπτής έκφρασης.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Λεξιλόγιο επιπέδου Β1-Β2
Λέξεις Κλειδιά:
Πολιτική/Η δημόσια ζωή
Γενικοί στόχοι:
Σύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας στην ΤΥ με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Γ΄ Γυμνασίου.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Δομικοί Στόχοι :

-       οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου

-       τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

-      η σύνταξη ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο ( π.χ. μου αρέσει, μου πάει)        

Λεξιλογικοί Στόχοι:

-       λεξιλόγιο σχετικά με την πολιτική και δημόσια ζωή

-      Οι μαθητές σταδιακά εξοικειώνονται με το πιο σύνθετο ή/και εξειδικευμένο λεξιλόγιο του βιβλίου της ιστορίας της γ’ γυμνασίου –και ειδικότερα της ενότητας 3, προσεγγίζοντάς το αρχικά κείμενα σε πιο απλή γλώσσα και συνδέοντάς το με προηγούμενες γνώσεις.  Το λεξιλόγιο αυτό σε μεγάλο βαθμό δεν αντιστοιχεί σε επίπεδο γλωσσομάθειας Β1, αλλά σε υψηλότερο. Είναι όμως απαραίτητη η εισαγωγή των μαθητών στην κατανόηση και χρήση του, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβασή τους στην κύρια τάξη και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους. Δίνεται δηλαδή έμφαση στην κατανόηση του περιεχομένου των ενοτήτων των βιβλίων της κύριας τάξης, αλλά δεν επιμένει ο εκπαιδευτικός στην εκμάθηση πιο δύσκολων όρων, σε περιπτώσεις μαθητών που δεν είναι σε θέση να τους εμπεδώσουν.   

Λειτουργικοί Στόχοι:

-      Συνέντευξη από οικεία πρόσωπα

-      Αναδιήγηση ιστορίας

-    Αφήγηση ιστορίας (σε προφορικό και γραπτό λόγο)

-     Κατανόηση και επεξήγηση όρων (στην ιστορία και στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή)

-     Συζήτηση θεμάτων της επικαιρότητας με αφορμή το περιεχόμενο του μαθήματος της ιστορίας (έναρξη Γαλλικής Επανάστασης)

-      Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

- Κατανόηση, σχολιασμός και αναδιήγηση της δημοσιογραφικής γλώσσας

Δημιουργήθηκε στις 16/05/2012 17:41 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)