"Δειγματική Διδασκαλία: Η αξιοποίηση του παραμυθιού για τη διδασκαλία αφηγηματικών τεχνικών και της σημασιολογικής διάκρισης Αορίστου-Παρατατικού"

Σκοπός της παρούσας δειγματικής διδασκαλίας ήταν: α) η εκμάθηση των δομικών συστατικών ενός παραμυθιού (τίτλος, ήρωες, επεισόδια), β) η εμπέδωση της σημασιολογικής διάκρισης μεταξύ συνοπτικού και μη συνοπτικού στο παρελθόν (Αόριστος - Παρατατικός), γ) η γραπτή παραγωγή φανταστικής ιστορίας με χρήση παρελθοντικών χρόνων και σχετικών χρονικών επιρρημάτων. Περιέχονται ποικίλες δραστηριότητες: δομημένων εισερχομένων, καταιγισμού ιδεών, απλής επιλογής, που μπορούν αξιοποιηθούν για ομαδική εργασία ή εργασία ανά ζεύγη. «Ο ψεύτης Βοσκός» του Αισώπου είναι το παραμύθι που αξιοποιήθηκε για τη διδασκαλία των δομικών μερών του παραμυθιού και συγκεκριμένα η προφορική αφήγηση που βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=DmL4BHVUFuI
Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 3-4 διδακτικές ώρες (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 10-12, 13-15

Διάστημα Εφαρμογής: Απρίλιος 2013
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Αφήγηση παραμυθιού
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
προτζέκτορας, υπολογιστής, σύνδεση με διαδίκτυο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Φύλλο εργασίας, προτζέκτορας, υπολογιστής
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ο σχηματισμός του συνοπτικού και του μη συνοπτικού τύπου στο παρελθόν (Αόριστος και Παρατατικός) σε Ενεργητική και Παθητική Φωνή
Λέξεις Κλειδιά:
παραμύθι
Γενικοί στόχοι:
Η κατανόηση και η εμπέδωση των βασικών δομικών συστατικών του παραμυθιού μέσω της διαγραμματικής τους παρουσίασης. Η χρήση των δομικών συστατικών στη γραπτή παραγωγή ενός παραμυθιού. Η εμπέδωση της διάκρισης συνοπτικό – μη συνοπτικό στο παρελθόν. 
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Επικοινωνιακή καταλληλότητα
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία
Δομικοί Στόχοι :
Να εμπεδώσουν τη χρήση και τη σημασιολογική διαφορά των παρελθοντικών χρόνων: αορίστου και παρατατικού. Να συγγράψουν το δικό τους παραμύθι, όπου θα χρησιμοποιήσουν τις δύο παρελθοντικές όψεις (αόριστος & παρατατικός) σε συνδυασμό με συγκεκριμένα επιρρηματικά στοιχεία. 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Η εκμάθηση επιρρημάτων που δηλώνουν  χρόνο
Λειτουργικοί Στόχοι:
Η κατανόηση αφηγηματικού κειμένου. Η αφήγηση και η αναδιήγηση ενός παραμυθιού. 
Δημιουργήθηκε στις 21/10/2014 13:21 από τον Ειρήνη Κανελλοπούλου (Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου Ωρωπού)