Οι Έλληνες τουρίστες στο εξωτερικό!

Πρόκειται για μια επικοινωνιακή δραστηριότητα που οργανώνεται στο πλαίσιο της θεματικής:  ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα, πολιτισμός και παρουσιάζει συνάφεια με την 1η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου. Στόχος είναι ο μεταγλωσσικός έλεγχος του προς διδασκαλία αντικειμένου (=κλίση επιθέτου & γραμματική συμφωνία) με τη διαμόρφωση επικοινωνιακού πλαισίου που εξασφαλίζεται με τη χρήση οπτικού υλικού (σκίτσα).

Περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου που εστιάζουν την προσοχή των μαθητών στον σχηματισμό του επιθέτου σε δομές τόσο προσδιοριστικές όσο και κατηγορηματικές. 

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνιολογία
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Εικόνες
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Επίθετα σε -ος/-η/-ο & -ος/-α,-ιά/-ο , -ης/-ης/-ες, -ης/-α/-ικο
Λέξεις Κλειδιά:
Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες, Ταξίδια
Γενικοί στόχοι:

·           Να κατανοήσουν την έννοια της γραμματικής συμφωνίας ως χαρακτηριστικού φαινομένου της Ελληνικής που συνδέεται άμεσα με την κατηγορία του επιθέτου.

·           Να κατανοήσουν το ρόλο του επιθέτου ως προσδιοριστικού στοιχείου που συμπληρώνει τη σημασία του ουσιαστικού τόσο εντός όσο και εκτός από τα όρια ελέγχου της Ονοματικής Φράσης. 

·           Να αντιληφθούν τον επικοινωνιακή χρήση του επιθέτου ως βασικού εργαλείου περιγραφής προσώπων, πραγμάτων, καταστάσεων.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

1. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία συνοδεύεται από μορφολογική σύμπτωση (έξυπνος άνθρωπος).

2. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία δεν συνοδεύεται από μορφολογική ταυτότητα: περίεργη οικογένεια).
3. Γραμματική Συμφωνία: Υποκείμενο-Κατηγορούμενο/ Αντικείμενο-Κατηγορούμενο.

Λεξιλογικοί Στόχοι:

·           Θεματικό λεξιλόγιο σχετικό με ταξίδια (προορισμοί, μεταφορικά μέσα, διαμονή, αξιοθέατα, δραστηριότητες) & περιγραφή τόπων, ανθρώπων και ανθρώπινων συμπεριφορών.

 

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να περιγράφουν τόπους, ανθρώπους και ανθρώπινες συμπεριφορές, πράγματα και καταστάσεις μέσα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Να συνδέουν τη μορφή (κλίση επιθέτου) με τη σημασία (γραμματική συμφωνία).

 

Δημιουργήθηκε στις 07/07/2014 01:56 από τον Κώστας Κακαρίκος, Έφη Κοντοκώστα (Δειγματική διδασκαλία Σάπες)