Ο κύκλος των εποχών_ Γλωσσικό εισρχόμενο

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που οργανώνεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας βάσει γλωσσικού εισερχομένου. Οι δραστηριότητες γλωσσικού εισερχομένου επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τύπους-στόχους και χρησιμοποιούν ως αφόρμηση εικόνες τις οποίες ενισχύουν με προτάσεις ανάλογα με τον τύπο ή τη δομή που στοχεύει η διδασκαλία.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Α2, Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Εικόνες
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Επίθετα σε -ος/-η/-ο & -ος/-α/-ο (Ονομαστική Ενικού & Πληθυντικού, ΑΡΣ-ΘΗΛ-ΟΥΔ)

Λέξεις Κλειδιά:
Ο καιρός/το κλίμα
Γενικοί στόχοι:

1. Nα κατανοήσουν το ρόλο του επιθέτου τόσο ως επικοινωνιακού εργαλείου περιγραφής όσο και ως στοιχείου που συμπληρώνει το ουσιαστικό.

2. Να κατανοήσουν τη συμφωνία ως φαινόμενο που συνδέεται με το επίθετο.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

1. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία συνοδεύεται από μορφολογική σύμπτωση (έξυπνος άνθρωπος).

2. Ποικιλομορφία σχηματισμού του θηλυκού σε -α/-η.

3. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία δεν συνοδεύεται από μορφολογική ταυτότητα: περίεργη οικογένεια).
4. Γραμματική Συμφωνία: Υποκείμενο-Κατηγορούμενο.

Λεξιλογικοί Στόχοι:

Θεματικό λεξιλόγιο σχετικό με τις εποχές, τα στοιχεία της φύσης, τον καιρό, το κλίμα.

Λειτουργικοί Στόχοι:

Διασύνδεση μορφής και σημασίας.
Διαμόρφωση επικοινωνιακού πλαισίου αναγνωρίζοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

 

Δημιουργήθηκε στις 07/07/2014 01:01 από τον Κώστας Κακαρίκος, Έφη Κοντοκώστα (3ο Δ/Σ Πειραιά)