«Δραστηριότητες κλειστού τύπου με ρήματα/ ρηματικές φράσεις που κατευθύνουν υποχρεωτικά σε ρηματικό συμπλήρωμα είτε συνεχούς ή είτε συνοπτικής όψης»

Οι δραστηριότητες που περιέχονται στο παρόν φύλλο εργασίας εξετάζουν ρήματα και ρηματικές φράσεις που κατευθύνουν υποχρεωτικά σε ρηματικό συμπλήρωμα συνεχούς ή συνοπτικής όψης και μπορούν να συνδυαστούν με την 11ης ενότητα του εγχειριδίου «Ελληνικά από κοντά» του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Ειδικότερα, η 1η δραστηριότητα αποτελεί άσκηση απλής επιλογής, στην οποία ζητείται από τους μαθητές να επιλέξουν και να υπογραμμίσουν το σωστό ρηματικό συμπλήρωμα. Από τα εννιά συνολικά ερωτήματα της άσκησης στα πέντε εξετάζονται ρήματα εξάρτησης που δέχονται τον συνεχή τύπο (μαθαίνω να, συνηθίζω να, ακούω να, σταματώ να, μου αρέσει να), ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα ρήματα που συνδυάζονται με το συνοπτικό (αργώ να, ετοιμάζομαι, ψάχνω να, έχω να). Η 2η δραστηριότητα αποτελεί άσκησης συμπλήρωσης κενών σε προτάσεις στην οποία οι μαθητές καλούνται να παραγάγουν το ρηματικό συμπλήρωμα στην κατάλληλη όψη. Σημειώνουμε ότι οι ζητούμενοι τύποι είναι όλοι ενεργητικής μορφολογίας, καθώς εδώ δεν ενδιαφέρει τόσο η μορφολογία του ρήματος όσο η επιλογή της σωστής όψης. Τέλος, η 3η δραστηριότητα αποτελεί άσκηση κατευθυνόμενης παραγωγής σύντομου γραπτού λόγου στην οποία δίνεται μια πρόταση εκκίνησης που περιέχει κάποιο από τα υπό εξέταση ρήματα υποχρεωτικής επιλογής της όψης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα αρχίζω να, σταματώ να, συνηθίζω να, μαθαίνω να, που ακολουθούνται από τον συνεχή τύπο και τα λίγο έλειψε να, κινδυνεύω να, ψάχνω να, έχω να, περιμένω να, αργώ να, που ακολουθούνται από τον συνοπτικό. Οι μαθητές καλούνται αφενός να επιλέξουν το κατάλληλο με βάση το νόημα της πρότασης ρήμα και αφετέρου να παραγάγουν σωστούς γραμματικά τύπους και κυρίως ως προς την όψη.
Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Δ' Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:
Πίνακας
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Φύλλα εργασίας
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Η γραμματική κατηγορία της όψης και συγκεκριμένα η διάκριση συνεχούς/ μη συνοπτικού και συνοπτικού τύπου: μορφολογικός σχηματισμός και σημασίες στην υποτακτική
Γενικοί στόχοι:
Να εμπεδώσουν οι μαθητές τη διάκριση μεταξύ συνεχούς/ μη συνοπτικού και συνοπτικού τύπου.
Να μάθουν ότι υπάρχουν ρήματα και ρηματικές εκφράσεις που επιλέγουν ως ρηματικό συμπλήρωμα ένα από τους δύο τύπους της όψης, δηλαδή είτε το συνεχή είτε τον συνοπτικό.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Δομικοί Στόχοι :
Να εμπεδώσουν οι μαθητές τη διάκριση μεταξύ συνεχούς/ μη συνοπτικού και συνοπτικού τύπου.
Να μάθουν ότι υπάρχουν ρήματα και ρηματικές εκφράσεις που επιλέγουν ως ρηματικό συμπλήρωμα ένα από τους δύο τύπους της όψης, δηλαδή είτε το συνεχή είτε τον συνοπτικό. 
Λεξιλογικοί Στόχοι:
Να μάθουν συχνόχρηστα ρήματα και ρηματικές εκφράσεις, όπως τα κοντεύω να, λίγο έλειψε να, παρά τρίχα να, μαθαίνω να κ.ά.
Λειτουργικοί Στόχοι:
Να χρησιμοποιούν επιτυχώς τα εξεταζόμενα ρήματα και τις ρηματικές φράσεις στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
Δημιουργήθηκε στις 16/03/2014 23:38 από τον Ειρήνη Κανελλοπούλου (2ο Γυμνάσιο Λαυρίου, Δημοτικό Συκαμίνου)