«Μου επιβάλλεις.., δε μου αναγνωρίζεις δικαιώματα…, πεινάω…, επαναστατώ και… σου παίρνω την εξουσία»

Η δραστηριότητα, που έχει σχεδιαστεί για μαθητές γυμνασιακών τάξεων της ΤΥ, επιπέδου Ελληνομάθειας Β1, αποτελεί μια δειγματική προσέγγιση στην χρήση υπάρχοντος υλικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως β’ γλώσσας με αξιοποίηση περιεχομένου σχολικών βιβλίων, ώστε να επιτυγχάνεται η σύνδεση της ΤΥ με την κύρια τάξη. Ο/η εκπαιδευτικός της ΤΥ δημιουργεί επιπλέον υλικό, ώστε να απλοποιεί όπου χρειάζεται, τη γλώσσα, να διαφοροποιεί τις δραστηριότητες που αναθέτει στους μαθητές και συνολικά να προσαρμόζει το υλικό στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών του συνδέοντας τη διδασκαλία με την καθημερινότητά τους. Από γλωσσική άποψη διδάσκονται οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου, τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα  και η σύνταξη ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο. Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με τη διδασκαλία του κεφαλαίου για τις αντωνυμίες από το βιβλίο Νεοελληνικής γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου. Επιπρόσθετα, εξοικειώνονται οι μαθητές με το λεξιλόγιο της ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου και ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους για τους διαχρονικούς παράγοντες που προκαλούν κοινωνικές αναταραχές αναφερόμενοι στη σημερινή κατάσταση της χώρας μας, αλλά και σε ενδεχόμενες αντίστοιχες δικές τους εμπειρίες. Η θεματική αυτή περιοχή συνδέεται με σχετικά κεφάλαια του βιβλίου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου. Η αξιοποίηση διαφορετικών μέσων και διδακτικών προσεγγίσεων ευνοεί την επίτευξη τόσο των γνωστικών όσο και των στόχων που συνδέονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων. 

 

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 9 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 13-15, 16-18

Διάστημα Εφαρμογής: ολόκληρο το Νοέμβριο (με διδασκαλία 3 διδακτικές ώρες / εβδομάδα)
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία
Επικοινωνιακή Περίσταση:

α) καθημερινή επικοινωνία και

β) συζήτηση για το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης

Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Εργαστήριο υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
αντωνυμίες (σημασία, κλίση, χρήση), κλίση των ρημάτων, κλίση των ουσιαστικών, λεξιλόγιο επιπέδου Α2-Β1
Λέξεις Κλειδιά:
Καθημερινή επικοινωνία, Πολιτική/Η δημόσια ζωή
Γενικοί στόχοι:

Γενικός στόχος είναι η διδασκαλία της Ελληνικής ως Β' γλώσσας με παράλληλη ουσιαστική σύνδεση της διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής με το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην κύρια τάξη των μαθητών, ώστε σταδιακά να επιτευχθεί η ομαλή, πλήρης και γόνιμη ένταξη των μαθητών της ΤΥ στην κύρια τάξη.

Ο γενικός στόχος υπηρετεί τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

α) εισαγωγή στην Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου με στόχο τη «συμφιλίωση» των μαθητών με τα  «δύσκολα» μαθήματα της κύριας τάξης και την αρχική εξοικείωσή τους τόσο με τη γλώσσα των βιβλίων της τάξης όσο και με το «είδος» του περιεχομένου τους

β) διαθεματική σύνδεση των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και του περιεχομένου της γλωσσικής διδασκαλίας στην ΤΥ, με στόχο να υπάρχει αλληλουχία στη διδασκαλία και να βρίσκουν οι μαθητές αξία στην απόκτηση της συγκεκριμένης γνώσης

γ) ενίσχυση της ετοιμότητας των μαθητών να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που τους δυσκολεύουν στην κύρια τάξη, αλλά και της ευρύτερης προοπτικής τους να ενταχθούν σταδιακά και με επάρκεια στην κύρια τάξη χωρίς την υποστήριξη στην ΤΥ

δ) αμφίδρομη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών για τη σύνδεση και αξιοποίηση της διδασκαλίας που γίνεται στην ΤΥ και στην κύρια τάξη

ε) έμφαση στο να μάθουν οι μαθητές (που έρχονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα με διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες) πώς να μαθαίνουν, με την   ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία έχει βιωματικό χαρακτήρα και συνδέεται με την καθημερινότητά τους, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται πρακτικές ανακαλυπτικής μάθησης

στ) καλλιέργεια στους μαθητές πολλών από τις λεγόμενες βασικές ικανότητες και δεξιότητες (key competencies), όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η αλληλεπίδραση μέσα σε ετερογενείς ομάδες, η συνεργασία, η ικανότητα να θέτει κανείς στόχους και να επιδιώκει συστηματικά την επίτευξή τους, γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες, επιστημονικός εγγραμματισμός, ψηφιακός εγγραμματισμός, πολιτισμική επίγνωση κ.ά.

ζ) ένταξη πολλαπλών και ποικίλων δραστηριοτήτων, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να καθίσταται πιο ευχάριστη για τα παιδιά και ο βαθμός ικανοποίησής τους αυξάνεται.

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων, Ικανότητα μετάφρασης
Επιστημονικός Εγγραμματισμός:
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακός Εγγραμματισμός:
Εξοικείωση με τις τεχνολογίες και τις επικοινωνιακές πρακτικές, Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική μάθηση, Διατύπωση υποθέσεων – ερωτημάτων, Διαχείριση της μάθησης σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό περιβάλλον
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτειότητα
Δομικοί Στόχοι :

-       οι ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών σε θέση άμεσου και έμμεσου αντικειμένου

-       τα μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

-      η σύνταξη ρημάτων με ψυχολογικό υποκείμενο ( π.χ. μου αρέσει, μου πάει)        

 

Λεξιλογικοί Στόχοι:

-       λεξιλόγιο καθημερινότητας

-       λεξιλόγιο σχετικά με την πολιτική και δημόσια ζωή

-      Οι μαθητές σταδιακά εξοικειώνονται με το πιο σύνθετο ή/και εξειδικευμένο λεξιλόγιο του βιβλίου της ιστορίας της γ’ γυμνασίου –και ειδικότερα της ενότητας 3, προσεγγίζοντάς το αρχικά κείμενα σε πιο απλή γλώσσα και συνδέοντάς το με προηγούμενες γνώσεις.  Το λεξιλόγιο αυτό σε μεγάλο βαθμό δεν αντιστοιχεί σε επίπεδο γλωσσομάθειας Β1, αλλά σε υψηλότερο. Είναι όμως απαραίτητη η εισαγωγή των μαθητών στην κατανόηση και χρήση του, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβασή τους στην κύρια τάξη και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους. Δίνεται δηλαδή έμφαση στην κατανόηση του περιεχομένου των ενοτήτων των βιβλίων της κύριας τάξης, αλλά δεν επιμένει ο εκπαιδευτικός στην εκμάθηση πιο δύσκολων όρων, σε περιπτώσεις μαθητών που δεν είναι σε θέση να τους εμπεδώσουν.   

Λειτουργικοί Στόχοι:

-      Διάλογος μεταξύ φίλων

-      Συνέντευξη από οικεία πρόσωπα

-      Αναδιήγηση ιστορίας

-      Αφήγηση ιστορίας (σε προφορικό και γραπτό λόγο)

-      Παρουσίαση εργασίας στην τάξη

-      Κατανόηση και επεξήγηση όρων (στην ιστορία και στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή)

-      Παραγωγή προφορικού ή/και γραπτού λόγου με αφορμή εικόνες

-      Συζήτηση θεμάτων της επικαιρότητας με αφορμή το περιεχόμενο του μαθήματος της ιστορίας (έναρξη Γαλλικής Επανάστασης)

-      Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

-      Κατανόηση, σχολιασμός και αναδιήγηση της δημοσιογραφικής γλώσσας

Προγραμματισμός για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται στην Τ.Υ.

Η διδασκαλία οργανώνεται με τρόπο, ώστε να συνδυάζει διαφορετικές διδακτικές μεθόδους και να αξιοποιεί ποικιλία μέσων και προσεγγίσεων για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά μαθησιακά προφίλ μαθητών.  Αντίστοιχη ποικιλία μέσων αξιοποιείται και για την αποτίμηση της επίτευξης των εκάστοτε μαθησιακών στόχων, η οποία γίνεται συνεχώς και έχει χαρακτήρα διαμορφωτικό, δηλαδή οδηγεί σε προσαρμογές και τροποποιήσεις, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό.  Έτσι, για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες γραπτές, προφορικές και βιωματικές, οι οποίες επιδιώκεται σε μεγάλο ποσοστό να έχουν ευχάριστο ή/και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και εστιάζουν πάντα στο περιεχόμενο της διδασκαλίας.  Τέτοιες είναι: συμμετοχή σε διαλόγους, εκπαιδευτικό παιχνίδι, γραπτές ασκήσεις και ασκήσεις στο διαδίκτυο, έρευνα στο διαδίκτυο, συνεντεύξεις κ.ά. Επιπλέον, μέσω ανοικτών συζητήσεων αξιολογείται ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από τη μαθησιακή διαδικασία.

Στην αρχή του σχολικού έτους χορηγούνται στους μαθητές τα τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά ΙΙΙ» (>Διαγνωστικά Τεστ).  Η πρόοδος των μαθητών στην Ελληνική γλώσσα αξιολογείται –όχι μόνο σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά συνολικά- στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οπότε οι μαθητές ξαναπερνούν το ίδιο τεστ για να παρατηρηθεί η πρόοδός τους και να προγραμματιστεί η υποστήριξή τους για την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός της ΤΥ βρίσκεται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τους καθηγητές της κύριας τάξης, οι οποίοι τον ενημερώνουν για την πρόοδο των μαθητών της ΤΥ, αλλά και για τις ελλείψεις τους.  Συζητείται στη συγκεκριμένη περίπτωση ιδιαίτερα το αποτέλεσμα της συντονισμένης διδασκαλίας της ιστορίας και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.

 

Δημιουργήθηκε στις 15/05/2012 18:18 από τον Βιβή Ανθοπούλου (Συνεργάτις Δράσης 1)