Κρουαζιέρα θα σας πάμε!

Πρόκειται για μια επικοινωνιακή δραστηριότητα που οργανώνεται στο πλαίσιο της θεματικής:  ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα, πολιτισμός και παρουσιάζει συνάφεια με την 1η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου. Στόχος είναι ο μεταγλωσσικός έλεγχος του προς διδασκαλία αντικειμένου (=κλίση επιθέτου & γραμματική συμφωνία) με τη διαμόρφωση επικοινωνιακού πλαισίου που εξασφαλίζεται με τη χρήση οπτικού (εικόνες) και ακουστικού υλικού (τραγούδι).

 

Είδος Yλικού: Δραστηριότητα
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 (Δ.Ω.)

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου

Ηλικιακή Ομάδα: 13-15
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα, Γεωγραφία
Επικοινωνιακή Περίσταση:
Τόποι, ταξίδια, άνθρωποι, συνήθειες.


Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Εικόνες, ακουστικά αρχεία με το τραγούδι "Κρουαζιέρα".
Οργάνωση Τάξης:
Ομαδική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

Επίθετα σε -ος/-η/-ο, -ος/-α/-ο, -ος/-ια/-ο, -ης/-ης/-ες, -ης/-α/-ικο, -ύς/-ιά/-ύ.

Λέξεις Κλειδιά:
Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες, Μέσα μεταφοράς, Ταξίδια
Γενικοί στόχοι:
  • Να κατανοήσουν την έννοια της γραμματικής συμφωνίας ως χαρακτηριστικού φαινομένου της Ελληνικής που συνδέεται άμεσα με την κατηγορία του επιθέτου.
  • Να κατανοήσουν το ρόλο του επιθέτου ως προσδιοριστικού στοιχείου που συμπληρώνει τη σημασία του ουσιαστικού τόσο εντός όσο και εκτός από τα όρια ελέγχου της Ονοματικής Φράσης.
  • Να αντιληφθούν τον επικοινωνιακή χρήση του επιθέτου ως βασικού εργαλείου περιγραφής, προσώπων, πραγμάτων, καταστάσεων.
Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου
Λογικές Γνωσιακές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Ικανότητα για διατύπωση και λύση προβλημάτων
Ικανότητες για Συμμετοχή και Δράση στην Κοινωνία:
Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επικοινωνία, Πολιτισμική Επίγνωση
Δομικοί Στόχοι :

1. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία συνοδεύεται από μορφολογική σύμπτωση (έξυπνος άνθρωπος).

2. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία δεν συνοδεύεται από μορφολογική ταυτότητα: περίεργη οικογένεια).
3. Γραμματική Συμφωνία: Υποκείμενο-Κατηγορούμενο/ Αντικείμενο-Κατηγορούμενο.

Λεξιλογικοί Στόχοι:

·           Θεματικό λεξιλόγιο σχετικό με ταξίδια (προορισμοί, μεταφορικά μέσα, διαμονή, αξιοθέατα, δραστηριότητες) & περιγραφή τόπων, ανθρώπων και ανθρώπινων συμπεριφορών.

Λειτουργικοί Στόχοι:

Να περιγράφουν τόπους, ανθρώπους και ανθρώπινες συμπεριφορές, πράγματα και καταστάσεις μέσα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Να συνδέουν τη μορφή (κλίση επιθέτου) με τη σημασία (γραμματική συμφωνία).

 

Δημιουργήθηκε στις 23/02/2014 18:50 από τον Έφη Κοντοκώστα, Κωνσταντίνος Κακαρίκος (Δειγματική διδασκαλία Σάπες)