Περιγραφή χαρακτήρα_Γλωσσικό Εισερχόμενο

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που οργανώνεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας βάσει γλωσσικού εισερχομένου. Οι δραστηριότητες γλωσσικού εισερχομένου επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τύπους-στόχους και χρησιμοποιούν ως αφόρμηση εικόνες τις οποίες ενισχύουν με προτάσεις ανάλογα με τον τύπο ή τη δομή που στοχεύει η διδασκαλία.

Είδος Yλικού: Φύλλο Εργασίας

Επίπεδο Γλωσσομάθειας της Ελληνικής: Β1, Β2
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια

Τάξεις:
Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου
Γνωστικά Πεδία:
Ελληνική Γλώσσα
Γλωσσική Διδασκαλία:
Μορφοσύνταξη, Λεξιλόγιο
Τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις:

Απαιτούμενα διδακτικά μέσα/υλικά:
Εικόνες
Οργάνωση Τάξης:
Ατομική, Ανά Ζεύγη
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Επίθετα σε -ος,-η/-α, -ο, / -ης, -ης, -ες, / -ύς, -ιά, -ύ
Λέξεις Κλειδιά:
Άνθρωποι: περιγραφές/χαρακτήρες
Γενικοί στόχοι:

1. Nα κατανοήσουν το ρόλο του επιθέτου τόσο ως επικοινωνιακού εργαλείου περιγραφής όσο και ως στοιχείου που συμπληρώνει το ουσιαστικό.

2. Να κατανοήσουν τη συμφωνία ως φαινόμενο που συνδέεται με το επίθετο (επιθετικός προσδιορισμός/ κατηγορούμενο).

Γλωσσικές Ικανότητες – Δεξιότητες:
Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου
Δομικοί Στόχοι :

1. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία συνοδεύεται από μορφολογική σύμπτωση (έξυπνος άνθρωπος).

2. Ποικιλομορφία σχηματισμού του θηλυκού σε -α/-η.

3. Δομές όπου η γραμματική συμφωνία δεν συνοδεύεται από μορφολογική ταυτότητα: εξωστρεφής άνθρωπος.
4. Γραμματική Συμφωνία: Υποκείμενο-Κατηγορούμενο.

Λεξιλογικοί Στόχοι:
Θεματικό λεξιλόγιο σχετικά με την περιγραφή χαρακτήρα.
Λειτουργικοί Στόχοι:

Διασύνδεση μορφής και σημασίας.
Διαμόρφωση επικοινωνιακού πλαισίου αναγνωρίζοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Δημιουργήθηκε στις 23/02/2014 17:08 από τον Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Έφη Κοντοκώστα (Δειγματική διδασκαλία Σάπες)